គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លេវីវិន័យ 11:25 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ហើយ​អ្នក​ណា​ដែល​ចាប់​កាន់​ខ្មោច​វា យក​ទៅ​ឯ​ណា អ្នក​នោះ​ត្រូវ​បោក​សំលៀក‌បំពាក់​ខ្លួន​ចេញ ហើយ​នៅ​ជា​មិន​ស្អាត​រហូត​ដល់​ល្ងាច

សូមអានជំពូកពេញលេញ លេវីវិន័យ 11

មើលលេវីវិន័យ 11:25នៅក្នុងបរិបទ