គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូអែល 3:5 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ពី​ព្រោះ​ឯង​រាល់​គ្នា​បាន​យក​ប្រាក់ និង​មាស​របស់​អញ ដឹក‌នាំ​ប្រដាប់​វិសេស​របស់​អញ ទៅ​ទុក​នៅ​ក្នុង​វិហារ​របស់​ឯង

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូអែល 3

មើលយ៉ូអែល 3:5នៅក្នុងបរិបទ