គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូស្វេ 4:11 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

កាល​ពួក​ជន​បាន​ឆ្លង​ទៅ​ផុត​ហើយ នោះ​ហឹប​នៃ​ព្រះ‌យេហូវ៉ា និង​ពួក​សង្ឃ ក៏​ឆ្លង​ទៅ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​គេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូស្វេ 4

មើលយ៉ូស្វេ 4:11នៅក្នុងបរិបទ