គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 36:23 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

តើ​អ្នក​ណា​បាន​បង្គាប់​បង្ហាញ​ផ្លូវ ដែល​ទ្រង់​ត្រូវ​ដើរ ឬ​អ្នក​ណា​ហ៊ាន​ថា ទ្រង់​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ការ​ទុច្ចរិត

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 36

មើលយ៉ូប 36:23នៅក្នុងបរិបទ