គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 34:25 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

គឺ​ដោយ​ព្រោះ​ទ្រង់​ជ្រាប​អស់​ទាំង​អំពើ​របស់​គេ ទ្រង់​ក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ទាំង​នោះ​ត្រឡប់‌ត្រឡិន ឲ្យ​គេ​វិនាស​ទៅ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 34

មើលយ៉ូប 34:25នៅក្នុងបរិបទ