គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 23:15 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ដូច្នេះ ខ្ញុំ​ក៏​ភ័យ​ស្លុត​នៅ​ចំពោះ​ទ្រង់ បើ​កាល​ណា​ខ្ញុំ​គ្រាន់​តែ​នឹក​ពិចារណា នោះ​ខ្ញុំ​ខ្លាច​ទ្រង់​ណាស់

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 23

មើលយ៉ូប 23:15នៅក្នុងបរិបទ