គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូប 20:10 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

កូន​ចៅ​គេ​នឹង​សូម​អង្វរ​ដល់​ពួក​ទាល់​ក្រ ដៃ​របស់​ខ្លួន​គេ​នឹង​ត្រូវ​ប្រគល់​ទ្រព្យ‌សម្បត្តិ​ទៅ​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូប 20

មើលយ៉ូប 20:10នៅក្នុងបរិបទ