គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូណាស 4:7 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ប៉ុន្តែ​ដល់​ព្រឹក​ឡើង​ថ្ងៃ​ក្រោយ ព្រះ​ទ្រង់​បំរុង​ឲ្យ​មាន​ដង្កូវ​១​មក​ស៊ី​ដើម​វល្លិ ឲ្យ​ស្វិត​ក្រៀម​វិញ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូណាស 4

មើលយ៉ូណាស 4:7នៅក្នុងបរិបទ