គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យ៉ូណាស 2:6 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ទឹក​បាន​ឡោម‌ព័ទ្ធ​ទូល‌បង្គំ សឹង​តែ​នឹង​ផុត​ជីវិត​ផង ទី​ជំរៅ​បាន​ហ៊ុម​ទូល‌បង្គំ​ជិត ហើយ​សារ៉ាយ​បាន​រុំ​ព័ទ្ធ​ក្បាល​ទូល‌បង្គំ

សូមអានជំពូកពេញលេញ យ៉ូណាស 2

មើលយ៉ូណាស 2:6នៅក្នុងបរិបទ