គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យេរេមា 42:7 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ក្រោយ​១០​ថ្ងៃ​មក នោះ​ព្រះ‌បន្ទូល​នៃ​ព្រះ‌យេហូវ៉ា​ក៏​មក​ដល់​យេរេមា

សូមអានជំពូកពេញលេញ យេរេមា 42

មើលយេរេមា 42:7នៅក្នុងបរិបទ