គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

យេរេមា 10:4 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

គេ​តាក់‌តែង​ដោយ​ប្រាក់ និង​មាស គេ​យក​ញញួរ​បោះ​ជាប់​ដោយ​ដែក​គោល ដើម្បី​មិន​ឲ្យ​រើ​ទៅ​ឯ​ណា

សូមអានជំពូកពេញលេញ យេរេមា 10

មើលយេរេមា 10:4នៅក្នុងបរិបទ