គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាឡាគី 4:6 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

លោក​នឹង​បង្វែរ​ចិត្ត​ពួក​ឪពុក​មក​ឯ​កូន និង​ចិត្ត​កូន​មក​ឯ​ឪពុក​វិញ ក្រែង​អញ​មក​វាយ​ផែនដី​ដោយ​សេចក្តី​បណ្តាសា។:៚ សញ្ញា​ចាស់​ចប់​ប៉ុណ្ណេះ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាឡាគី 4

មើលម៉ាឡាគី 4:6នៅក្នុងបរិបទ