គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ម៉ាឡាគី 1:1 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

នេះ​ជា​ព្រះ‌បន្ទូល​យ៉ាង​ធ្ងន់​នៃ​ព្រះ‌យេហូវ៉ា​ដល់​អ៊ីស្រា‌អែល ដោយ‌សារ​ម៉ាឡាគី។

សូមអានជំពូកពេញលេញ ម៉ាឡាគី 1

មើលម៉ាឡាគី 1:1នៅក្នុងបរិបទ