គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 5:13 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

អញ​នឹង​រំលើង​រូប​ព្រះ​របស់​ឯង ចេញ​ពី​កណ្តាល​ឯង​បង់ ហើយ​នឹង​បំផ្លាញ​ទី​ក្រុង​ទាំង​ប៉ុន្មាន​របស់​ឯង

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 5

មើលមីកា 5:13នៅក្នុងបរិបទ