គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

មីកា 5:12 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

អញ​នឹង​បំផ្លាញ​រូប​ឆ្លាក់ និង​បង្គោល​គោរព​ចេញ​ពី​កណ្តាល​ពួក​ឯង នោះ​ឯង​នឹង​លែង​ថ្វាយ‌បង្គំ​ស្នាដៃ​របស់​ខ្លួន​ទៅ

សូមអានជំពូកពេញលេញ មីកា 5

មើលមីកា 5:12នៅក្នុងបរិបទ