គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

និក្ខមនំ 8:7 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ឯ​ពួក​គ្រូ​ក៏​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ដោយ​របៀន​របស់​គេ​ដែរ គេ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​កង្កែប​ឡើង​មក​លើ​ស្រុក​អេស៊ីព្ទ​ដូច​គ្នា។

សូមអានជំពូកពេញលេញ និក្ខមនំ 8

មើលនិក្ខមនំ 8:7នៅក្នុងបរិបទ