គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

និក្ខមនំ 28:20 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ក្នុង​ជួរ​ទី​៤ មាន​ត្បូង​បេរីល​១ ត្បូង​អូនីក្ស​១ និង​មណី‌ជោតិ​១ ត្រូវ​ដាំ​ត្បូង​ទាំង​នេះ​ចុះ​ក្នុង​គ្រោង​មាស

សូមអានជំពូកពេញលេញ និក្ខមនំ 28

មើលនិក្ខមនំ 28:20នៅក្នុងបរិបទ