គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

នាងអេសធើរ 4:12 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

រួច​គេ​ក៏​ទៅ​ជំរាប​ម៉ា‌ដេកាយ តាម​ពាក្យ​របស់​អេសធើរ​វិញ។

សូមអានជំពូកពេញលេញ នាងអេសធើរ 4

មើលនាងអេសធើរ 4:12នៅក្នុងបរិបទ