គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

នាងអេសធើរ 1:21 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

សេចក្ដី​នោះ​ក៏​គាប់​សព្វ​ព្រះ‌ទ័យ​ដល់​ស្តេច និង​ចិត្ត​នៃ​ពួក​នាយក​ផង រួច​ស្ដេច​ទ្រង់​ក៏​ធ្វើ​តាម​ពាក្យ​របស់​មមូកាន

សូមអានជំពូកពេញលេញ នាងអេសធើរ 1

មើលនាងអេសធើរ 1:21នៅក្នុងបរិបទ