គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

នាងរស់ 4:19 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

ហេស្រុន​បង្កើត​រ៉ាមៗ​បង្កើត​អ័មី‌ន៉ា‌ដាប់

សូមអានជំពូកពេញលេញ នាងរស់ 4

មើលនាងរស់ 4:19នៅក្នុងបរិបទ