គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ទំនុក‌ដំកើង 71:7 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

៙ ទូល‌បង្គំ​ជា​ទី​អស្ចារ្យ​ដល់​មនុស្ស​ជា​ច្រើនតែ​គឺ​ទ្រង់​ជា​ទី​ពឹង​មាំ‌មួន​របស់​ទូល‌បង្គំ​ទេ

សូមអានជំពូកពេញលេញ ទំនុក‌ដំកើង 71

មើលទំនុក‌ដំកើង 71:7នៅក្នុងបរិបទ