គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ជនគណនា 34:24 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

និង​អ្នក​ដែល​ជា​កំពូល ឈ្មោះ​កេមយួល ជា​កូន​ស៊ីប‌តាន ពី​ពូជ​អំបូរ​នៃ​កូន​ចៅ​អេប្រា‌អិម​១

សូមអានជំពូកពេញលេញ ជនគណនា 34

មើលជនគណនា 34:24នៅក្នុងបរិបទ