គម្ពីរសញ្ញាចាស់

គម្ពីរសញ្ញាថ្មី

ចៅហ្វាយ 10:15 ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ (KHOV)

តែ​ពួក​កូន​ចៅ​អ៊ីស្រា‌អែល​ទូល​តប​នឹង​ព្រះ‌យេហូវ៉ា​ថា យើង​ខ្ញុំ​រាល់​គ្នា​មាន​បាប​ហើយ ដូច្នេះ​សូម​ប្រព្រឹត្ត​នឹង​យើង​ខ្ញុំ តាម​តែ​ទ្រង់​សព្វ​ព្រះ‌ហឫ‌ទ័យ​ចុះ សូម​តែ​ជួយ​យើង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​រួច​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​កុំ​ខាន

សូមអានជំពូកពេញលេញ ចៅហ្វាយ 10

មើលចៅហ្វាយ 10:15នៅក្នុងបរិបទ