Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yesaya 3 Kitab Sutji (JAV)

Paukumane Pangeran Yehuwah marang wong kang padha nasarake bangsa iku

3:1-15

1. Pangeran, Sang Yehuwah Gustine sarwa tumitahsanyata bakal ngedohake saka Yerusalem lan Yehudasaben wong kang padha dadi andel-andele,sakehe tandhon pangan lan omben-omben:

2. Wong prawira lan prajurit,hakim lan nabi,juru tenung lan pinituwa,

3. paneket lan panggedhe,penasehat lan ahli sikir,sarta juru japa-mantra.

4. Ingsun bakal ngangkat para nom-noman Sundadekake pemimpine,lan bocah-bocah kang bakal padha ngereh.

5. Bangsa iku banjur bakal dhesek-dhesekanwong padha lawan-linawan,kang siji nglawan marang sijine;wong enom bakal mampang-mampang marang wong tuwa,wong asor marang wong kang kajen keringan.

6. Nganti manawa ana wong kang nggujengi sadulure ana ing omahe bapakne kalawan celathu:“Panjenengan taksih kagungan jubah, mila karsaa dados pemimpin kula sadayasaha jugrugan punika lajeng kakuwaosana,”

7. ing nalika iku sadulure nuli bakal mangsuli:“Aku emoh dadi dhokter;ing omahku ora ana roti lan ora ana jubah;aja ngangkat aku dadi pemimpin bangsa.”

8. Yerusalem sanyata wus ambruklan Yehuda wus rubuh,amarga tembung-tembunge lan panggawene nglawan marang Sang Yehuwahsarta padha nantng marang tingale kang mulya.

9. Pasemoning raine mratelakake pialanelan kayadene wong Sodom, padha ngeblakake dosane,ora didhelikake maneh.Bilai wong-wong iku!Amarga padha gawe cilakane awake dhewe.

10. Pratelakna manawa wong bener iku rahayu!Amarga bakal mangan wohing panggawene.

11. Bilai wong duraka iku! Bakal katempuh ing bilai,amarga bakal dietrapi manut panggawene dhewe.

12. Anadene umatingSun, kang nyekel pangwasane bocah-bocah,lan bakal kaereh ing para wong wadon.He umatingSun, para pemimpinira iku padha nasarake sira,lan dalan padha sira ambah iku dikisruhake!

13. Pangeran Yehuwah bakal lenggah ngasta pangadilanlan jumeneng prelu ngadili para bangsa.

14. Pangeran Yehuwah tumindak dadi hakimtumrap para pinituwa lan para pemimpining umate:“Sira kang padha ngrusak kebon anggur iku,barang rayahan saka wong kang katindhesana ing omahira tumpuk-tumpuk.

15. Yagene sira padha niksa umatingSunlan nganiaya para wong kang katindhes?”mangkono pangandikane Gusti Allah, Gustine sarwa tumitah.

Paukumane Sang Yehuwah tumrap para wanita ing Sion kang kumalungkung

3:16--4:1

16. Pangeran Yehuwah ngandika:Sarehne wanita ing Sion wus padha gumunggunglan padha lumaku kalawan langak-langak gulunetuwin kalawan main mata,sarta lakune digawe-gawekalawan gelange sikil kang kumrincing,

17. mulane Pangeran bakal ndadosakesirahe wanita Sion padha kebak boroktuwin Pangeran Yehuwah bakal nyukur rambute ing sisihing bathuke.

18. Ing nalika iku Pangeran bakal nyingkirake sakehing rerenggane: gelang sikil, jamang lan rembulanan,

19. rerenggan kuping, gelang tangan tuwin kudhung,

20. rerenggan sirah, gelang rante sikil, pending, wadhah wewangen lan jimat-jimat;

21. ali-ali cap lan anting-anting irung;

22. sandhangan pesta, jubah, slendhang lan tas;

23. pengilon, kotang lena, sreban lan klambi njaba.

24. Ing kono geganda arum bakal disalini kang bacin,pending bakal disalini tali,rambut klabangan disalini gundhul,sandhangan pesta disalini bagorrupa ayu disalini cacad.

25. Wong-wongira bakal padha tiwas dening pedhang,lan para pahlawanira marga perang.

26. Gapura-gapurane Sion bakal sambat-sambat lan prihatin,sarta kutha iku bakal kaya wong wadon plonthoskang nglosot ing bumi.