Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 40 Kitab Sutji (JAV)

Gapura lan platarane Padaleman Suci kang anyar

40:1-47

1. Ing taun kang kaping selawe sawuse aku padha kabuwang yaiku ing wiwitaning taun, ing tanggal sapuluh sasi iku, ing taun kang kaping patbelas sawuse kutha iku katelukake, ing dina iku uga pangwaose Sang Yehuwah nglimputi aku, aku kabekta

2. menyang ing tanah Israel ing sajrone wahyuning Allah lan aku kapapanake ing gunung kang dhuwur banget. Ana ing dhuwur kono ing ngarepku ana rerupan wujude kaya kutha.

3. Aku nuli kabekta mrana. Tumuli lah ana sawijining priya kang katon kaya tembaga, astane nyepeng tali lena lan teken ukuran; priya iku jumeneng ana ing gapura.

4. Iku banjur ngandika marang aku: “He, anaking manungsa, waspadakna kalawan tliti, rungokna lan gatekna kang temenan samubarang kabeh kang bakal daktuduhake marang kowe; amarga iya iku prelune anggonmu kabekta mrene, yaiku supaya aku nuduhake iku kabeh marang kowe. Kabeh kang kokdeleng iki caritakna marang turune Israel.”

5. Lah ing sajabane padaleman ana temboke mubeng ngupengi padaleman iku. Astane priya mau nyepeng teken ukuran, kang dawane nem asta -- asta ing kene padha karo asta lumrah punjul satebah --. Priya mau nuli ngukur temboke, kandele sateken lan dhuwure sateken.

6. Bareng rawuh ing gapura kang marep mangetan, banjur minggah ing undhak-undhakane lan ngukur tlundhaging gapura tinemu ambane sateken.

7. Nuli ngukur kamar panjagan, dawane sateken, ambane sateken, dene lete kamar panjagan siji lan sijine ana limang asta. Tlundhaging gapura ing sisih jero, kang cedhak karo bangsaling gapura iku sateken.

8. Tumuli ngukur bangsaling gapura: wolung asta,

9. lan sakehing temboke rong asta; bangsal iku ana ing sisih njero.

10. Ing sakiwa-tengene gapura ing sisih wetan mau ana kamare panjagan telu-telu kang ukurane padha, dene sakane tembok ing sisih loro-lorone ukurane iya padha.

11. Banjur ngukur plonging gapura: ambane sisih njero sapuluh asta lan ambane sisih njaba telulas asta.

12. Peranganing ngarep kamar-kamar panjagan mau ing sisih kiwa tengen ana temboke let-letan, ambane saasta. Dene ukurane kamar panjagan iku alang-ujure ngenem asta.

13. Nuli ngukur gapura mau, wiwit temboke mburi kamar panjagan kang siji tekan temboke mburi kamar panjagan sijine, ngliwati lawanging let-letan loro-lorone: ambane selawe asta.

14. Bangsaling gapura uga kaukur: rong puluh asta; ing sakubenge bangsal iku ana platarane.

15. Wiwit ngarep gapura ing njaba nganti tekan bangsal sisih njero: seket asta.

16. Ing sakubenge gapura iku ing perangan njero ana cendhela-cendhelane mawa blabag sap-sapan, yaiku ing kamar-kamar panjagan lan ing tembok-temboke, mangkono uga ing bangsaling gapura. Saka-sakaning tembok mawa gambar wit kurma ukir-ukiran.

17. Aku banjur kabekta menyang ing plataran njaba, lah ing sakubenge plataran kono ana kamar-kamare, gunggunge telung puluh. Lan kamar-kamar iku dumunung ana ing sadhuwure srasahan.

18. Srasahan iku ana ing sakiwa-tengene gapura, trep karo dawaning gapura. Iku srasahan ing ngisor.

19. Ambaning plataran mau nuli kaukur wiwit saka ing sisih njerone gapura ngisor nganti tekan ing sisih njabane gapura njero: satus asta.Panjenengane nuli lumampah ana ing ngarepku mangalor

20. lah ing kono ana gapura kang madhep ngalor, dumunung ing plataran njaba. Amba-dawane banjur kaukur.

21. Kamare panjagan telu sisih kene lan iya telu sisih kono, saka-sakaning tembok lan bangsaling gapura ukurane padha karo gapura kapisan: dawane seket asta lan ambane salawe asta.

22. Cendhela-cendhelane, bangsaling gapura lan gambar-gambare wit kurma ukurane uga padha karo gapura kang marep mangetan. Wong bisane munggah mrono ngliwati undhak-undhakan pitu, dene bangsale gapura ana ing sisih njero.

23. Ing plataran njero ana gapurane kang arep-arepan karo gapura lor, kayadene gapura wetan; panjenengane nuli ngukur wiwit ing gapura kang siji tekan ing gapura candhake: satus asta.

24. Sawuse mangkono aku banjur kabekta mangidul, lah ing kono ana gapura kang madhep ngidul; kamar-kamare panjagan, saka-sakane temboke lan bangsal-bangsaling gapurane tumuli kaukur, ukurane padha bae karo liya-liyane.

25. Ing sakubenge gapura kono lan ing bangsaling gapurane ana cendhela-cendhelane, kang padha karo liya-liyane; gapura iku dawane seket asta lan ambane salawe asta.

26. Undhak-undhakane mrono ana pitu, dene bangsale gapura ana ing sisih njero. Gapura iku ing saka-sakaning temboke, uga ana gambare wit kurma ukir-ukiran, ing sisih kene sauwit ing sisih kono sauwit.

27. Ing peranganing plataran njero sisih kidul uga ana gapurane. Panjenengane banjur ngukur wiwit gapura kang siji tekan ing gapura candhake ing sisih kidul: satus asta.

28. Aku banjur dibekta menyang ing plataran njero ngliwati gapura kidul lan panjenengane tumuli ngukur gapura iku, ukurane padha bae karo liya-liyane.

29. Kamar-kamare panjagan, saka-sakane temboke lan bangsale gapura ukurane padha bae karo liya-liyane. Ing sakubenge gapura mau lan ing bangsale gapurane ana cendhela-cendhelane; dawane gapura iku seket asta dene ambane salawe asta. --

30. Ing sakubenge ana bangsal-bangsale, dawane selawe asta lan ambane limang asta. --

31. Bangsale dumunung ana ing plataran njaba lan ing saka-sakaning temboke ana gambare wit kurma ukir-ukiran, dene undhak-undhakane munggah ana wolu.

32. Aku nuli dibekta menyang ing plataran njero sisih wetan lan panjenengane banjur ngukur gapura kang ana ing kono, tinemune ukurane padha bae karo liya-liyane.

33. Kamar-kamare panjagan, saka-sakane tembok sarta bangsale gapura ukurane padha bae karo liya-liyane. Ing sakubenge gapura lan bangsale ana cendhelane; gapura iku dawane seket asta lan ambane salawe asta.

34. Bangsale dumunung ana ing plataran njaba lan ing saka-sakaning temboke ana gambare wit kurma ukir-ukiran, dumunung ana ing sisih kene lan ing sisih kanane, dene undhak-undhakane munggah ana wolu.

35. Aku banjur dibekta menyang ing gapura lor, gapura iki nuli kaukur, tinemune padha bae karo liya-liyane.

36. Kamar-kamare panjagan, saka-sakane temboke lan bangsale ukurane padha bae karo liya-liyane, tuwin ing sakubenge ana cendhela-cendhelane; gapura iku dawane seket asta, ambane salawe asta.

37. Bangsale dumunung ana ing plataran njaba, tuwin ing saka-sakaning temboke ana gambare wit kurma ukir-ukiran, dumunung ing sisih kene lan ing sisih kanane, dene undhak-undhakane munggah ana wolu.

38. Ing kono uga ana kamare siji, kang lawange dumunung ing bangsal, iku papan kanggo ngumbah kurban obaran.

39. Ing sajroning bangsal kono ing sisih kenene ana mejane loro, iku kanggo nyembeleh kurban obaran, kurban pangruwating dosa lan kurban dhendha.

40. Ing sisih kiwane bangsal sisih njaba ana mejane loro, tuwin ing sisih tengene bangsal iku uga ana mejane loro.

41. Dadi ing gapura kono ing sisih kiwi lan ing sisih tengene ana mejane papat-papat, gunggung ana wolu; iku kanggo nyembeleh kurban.

42. Uga ana mejane papat maneh kanggo kurban obaran, kang digawe watu tatahan. Dawane karo tengah asta, ambane karo tengah asta lan dhuwure saasta. Iku kanggo ndekek piranti nyembeleh kurban obaran lan kurban sembelehan.

43. Ing sakubenge panggonan kono ana canthelan-canthelan kang dawane nyatebah; meja-meja iku kanggo nyelehake daging kurban.

44. Aku banjur kabekta menyang ing plataran njero, lah ing kono ana kamare loro, kang siji dumunung ing sandhing gapura lor, marep mangidul, sijine sandhing gapura kidul, marep mangalor.

45. Aku nuli dipangandikani mangkene: “Kamar kang marep mangidul iki papane para imam kang nindakake kawajiban ana ing Padaleman Suci,

46. lan kamar kang marep mangalor iku papane para imam kang nindakake kawajiban ana ing misbyah. Iku kabeh turune Zadhok lan iya mung golongan iki saka ing panunggalane turune Lewi kang diparengake cedhak karo Sang Yehuwah prelu nganakake pangibadah.”

47. Plataran njero nuli kaukur: iku pesagi, dawane satus asta, ambane uga satus asta; misbyahe ana ing sangareping Padaleman Suci.

Padaleman Suci kang anyar

40:48--41:26

48. Aku tumuli kabekta menyang ing bangsaling Padaleman Suci, lan panjenengane banjur ngukur saka-sakaning temboke: kandele ing sisih kene limang asta ing sisih kana uga limang asta, ambane lawange patbelas asta, dene temboke ing sandhinge nelung asta.

49. Padaleman Suci iku dawane rong puluh asta, ambane rolas asta. Wong kang munggah mrono ngliwati undhak-undhakan sapuluh lan sacedhake sakaning tembok loro-lorone mau ana sakane maneh loro, ing sisih kene siji ing sisih kana uga siji.