Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeheskiel 19 Kitab Sutji (JAV)

Kidung pangadhuh tumrap para ratu ing Israel

19:1-14

1. Anadene sira ngulukna kidung pangadhuh tumrap para ratu ing Israel,

2. lan pratelakna mangkene:“Wah, ibunira iku pancen singa wadonana ing antarane singa-singa!Nglemprak ana ing satengahe sings-singa enomlan nusoni anak-anake.

3. Anake ana siji kang diopeninganti dadi singa enom,kang sinau ndedekepmalah banjur mangsa manungsa.

4. Bangsa-bangsa padha alok: Ana singa ngamuk!Wasana singa mau kacekel ana ing luwangan pasangane,nuli dikeluhituwin digiring menyang Mesir.

5. Bareng biyunge singa mau mangreti manawa pambudi dayane gagallan wus ora duwe pangarep-arep babar pisanbanjur njupuk anake liyanesarta digulawenthah dadi singa enom.

6. Anake iki srawungan karo singa akehnuli wus dadi singa enomlan sinau ndedekepmalah banjur mangsa manungsa.

7. Betenge padha karusak,kuthane padha kaobrak-abrik;bumi dalah saisine kabeh padha kagetkrungu swarane panggerone.

8. Para bangsa nuli padha gumregah nglawansaka ing wilayah-wilayah ing sakubenge,padha masang jaring kanggo nyekellan banjur kacegur ing luwangan pasangan.

9. Tumuli dilebokake ing kandhang kalawan keluhan,wasana banjur kasebakake menyang ing ngarepe ratu ing Babil; lan kalebokake ing pakunjaran,supaya swarane aja kaprungu manehana ing gunung-gununge Israel.

10. Ibunira iku kaya wit anggur ana ing pakebonan anggurkang katandur ing sacedhaking banyu,banjur awoh lan ngepangamarga saka akehe banyune.

11. Apa pange kang thukul kang kuwatkang dadi tekening karajan;thukule dhuwurngungkuli pang-pang liyane kang rapet,lan katon ngegla marga saka dhuwuresarta marga ana pange cilik akeh.

12. Nanging wit anggur iku banjur kabedhol awit saka bebendu,lan kaebrukake ing bumi;angin saka ing wetan gawe alum lan garingewohe padha gogrog.Pange kang kuwat dadi garinglan banjur kamangsa ing geni nganti entek.

13. Lah saikine wit mau banjur katandur ing ara-ara samun,ing lemah kang garing lan kekurangan banyu banget.

14. Banjur ana geni kang metu saka ing pangekang mangsa pang-pange kang cilik lan wohe nganti entek,satemah wus ora ana pange kang kuwat,ora ana pange kang kanggo teken karajan.”Yaiki kidung pangadhuh lan banjur wus dadi kidung pangadhuh.