Bab

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Mikha 1 Kitab Sutji (JAV)

Bebuka

1:1

1. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadhawuhake marang Nabi Mikha wong Moresyet, nalika jamane Sang Prabu Yotam, Akhas lan Hizkia, para ratu ing Yehuda, yaiku gegayutan karo anggone kaparingan wahyu ing ngatase Samaria lan Yerusalem.

Pawarta bab paukumane Samaria

1:2-7

2. He, sakehe para bangsa, padha ngrungokna!He, bumi dalah isine, padha nitenana,Pangeran Yehuwah kareben dadi seksi ing ngatase sira kabeh,iya Pangeran, saka ing padalemane kang suci.

3. Dene lah Pangeran Yehuwah miyos saka ing padalemane,lan tumedhak ana ing gunung-gununging bumi.

4. Gunung-gunung padha ajer ana ing sangisore sampeyanelan lebak-lebak padha bengkahkaya malam cedhak geni,kaya banyu nggrojog ana ing udhun-udhunan.

5. Iku kabeh kelakon marga saka panerake Yakub,lan saka dosane turune Israel.Apa ta panerake Yakub iku?Iku rak Samaria?Dosane turune Yehuda iku apa ta?Iku rak Yerusalem?

6. Mulane Samaria bakal Sundadekake jugrugan ana ing ara-ara,dadi pakebonan anggur,watu-watune bakal Sunbuwangi ing lebaklan dhasar-dhasare bakal Suneler.

7. Reca-recane bakal padha diremuklan sakehe pituwase laku bedhang bakal padha kaobong,lan sakehe brahalane bakal Sunsirnakake;awitdene kabeh mau kaklumpukake srana opahane laku bedhang,mulane bakal bali dadi opahaning bedhang maneh.

Sang Nabi ngadhuh-adhuh marga saka kaanane Yehuda lan Yerusalem

1:8-16

8. Awit saka kang mangkono iku aku arep sesambat lan ngadhuh-adhuh,arep lumaku tanpa trumpah lan wuda,pangadhuhku bakal kaya pangadhuhe asu alas,sarta pasambatku kaya pasambate manuk unta.

9. Sabab tatune Samaria ora bisa mari,wus mremen nganti tekan ing Yehuda,malah tekan ing gapurane bangsaku,iya ing Yerusalem.

10. Aja kokwartakake menyang ing Gat,aja nangis babar pisan,kowe nglosoda ana ing lebu ing Bet-Le-Afra.

11. He wong isine Safir, enggal mangkata,kalawan wuda lan kawirangan.Wong isine Zaananora wani metu.Pangadhuhe Bet-Haezel ngalang-alangi angonmutetep ana ing kono.

12. Wong isine Marot kalawan mangu-mangungarep-arep marang kabecikan,marga ana bilai tumurun saka Pangeran Yehuwahtekan ing gapurane Yerusalem.

13. He wong isine Lakhis,kretanira rakitana jaran teji.Iki kang dadi wiwitaning dosatumrap putri ing Sionamarga sira kanggonandurakane Israel.

14. Mulane becik sira menehana ganjaran pepisahanmarang Moresyet-Gat,omah-omah ing Akhzibbakal dadi kaculikan tumrap para raja ing Israel.

15. He wong isine Maresya,Ingsun isih bakal nekakake juru nelukake marang sira,kamulyane Israelbakal nganti tekan ing Adulam.

16. Cukura lan gundhula,marga saka anak-anakira kang padha sira tresnani!Gundhul dikaya manuk garudha,marga anak-anakira iku bakal padha kaparakakemenyang ing pambuwangan.