Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Amos 8:1-6 Kitab Sutji (JAV)

1. Pangeran Yehuwah paring tetingalan marang aku mangkene: Lah ana kranjang isi woh-wohan undhuhan ing mangsa ketiga.

2. Panjenengane tumuli ngandika: “He Amos, sira ndeleng apa?” Unjukku: “Kranjang isi woh-wohan undhuhan ing mangsa ketiga.” Ing kono pangandikane Sang Yehuwah:“Wus cedhak wekasane umatingSun Israel,Ingsun ora bakal maringi pangapura maneh.

3. Ing dina iku kekidungan ing padaleman suci bakal dadi pangadhuh,”mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah.“Ing ngendi-endi ana jisim,kang kabuwang ing saenggon-enggon kanthi sidheman.”

4. Rungokna iki, he, kowe kang padha nindhes marang wong miskinlan kang ngrusak wong mlarat ing nagara kene,

5. lan mikir: “Besuk apa enteke sasi anyar,supaya kita bisa adol gandum,sarta besuk apa rampunge dina Sabat,supaya kita bisa nawakake gandumkalawan nyuda takeran efa lan nggedhekake sekel,ngapusi kalawan timbangan palsu,

6. supaya kita bisa tuku wong sekeng srana dhuwit,lan wong miskin kalawan trumpah sapasang,sarta adol gandum rosokan?”

maca bab lengkap Amos 8