Նոր Կտակարան

Հովհաննես 13:8 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Պետրոս ըսաւ անոր. «Դուն բնա՛ւ պիտի չլուաս իմ ոտքերս»: Յիսուս պատասխանեց անոր. «Եթէ չլուամ քեզ, դուն բաժին չունիս ինծի հետ»:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Հովհաննես 13

Դիտել հատված համատեքստում