Նոր Կտակարան

Գործք 9:41 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ինք ալ ձեռքը տուաւ անոր, կանգնեցուց զայն, եւ կանչելով սուրբերն ու այրիները՝ ողջ ներկայացուց զայն անոնց առջեւ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Գործք 9

Դիտել հատված համատեքստում