fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Újszövetség

Galatákhoz 5 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

Szabadság Krisztusban

1. Azért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek el ismét magatokat szolgaságnak igájával.

2. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus nektek semmit sem használ.

3. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.

4. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

5. Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét.

6. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

7. Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak?

8. Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív.

9. Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

10. Bizodalmam van az Úrban tihozzátok, hogy más értelemben nem lesztek; de aki titeket megzavar, elveszi az ítéletet, bárki legyen.

11. Én pedig, atyámfiai, ha még a körülmetélést hirdetem, miért üldöztetem mégis? Akkor eltöröltetett a kereszt botránya.

12. Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bujtogatnak.

13. Mert ti szabadságra hívattatok, atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

14. Mert az egész törvény ez egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat“.

15. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emésszétek.

Élet a Lélek által

16. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

17. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok.

18. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

19. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

20. bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,

21. irigységek, gyilkosságok, részegségek, tobzódások és ezekhez hasonlók; melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.

22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

23. Az ilyenek ellen nincs törvény.

24. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.

25. Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk.

26. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.