Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 15:34 Knjiga O Kristu (CKK)

U tri ure Isus glasno poviče: "Eloi, Eloi, lema sabahtani!", što znači "Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?"

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Marku 15

Prikaz Evanðelje Po Marku 15:34 u kontekstu