Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 2:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Gradove Sodomu i Gomoru pretvorio je u pepeo osudivši ih za primjer budućim bezbožnicima.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 2

Prikaz Druga Petrova Poslanica 2:6 u kontekstu