Surori

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Tsohon Alkawari

Sabon Wasiya

Josh 12 Littafi Mai Tsarki (HAU)

Sarakunan da Musa Ya Ci da Yaƙi

1. Waɗannan su ne sarakunan ƙasar, waɗanda Isra'ilawa suka cinye da yaƙi, suka mallaki ƙasarsu a hayin Kogin Urdun daga yamma, tun daga kwarin Arnon har zuwa Dutsen Harmon da dukan Araba a wajen gabas,

2. Sihon, Sarkin Amoriyawa wanda yake zaune a Heshbon, wanda yake mulki tun daga Arower wadda take iyakar kwarin Arnon, daga tsakiyar kwarin har zuwa Kogin Yabbok a iyakar Ammonawa,

3. daga kuma Araba zuwa gabashin Tekun Kinneret da zuwa Tekun Araga, wato Tekun Gishiri, a wajen gabas ta hanyar Ber-yeshimot, da wajen kudu zuwa gangaren gindin Dutsen Fisga,

4. da kuma Og, Sarkin Bashan, ɗaya daga cikin sauran Refayawa, wato gwarzayen nan waɗanda suka zauna a Ashtarot da Edirai.

5. Ya mallaki Dutsen Harmon, da Salka, da dukan Bashan, har zuwa iyakar Geshuriyawa, da Ma'akatiyawa, da rabin Gileyad, zuwa kan iyakar ƙasar Sihon, Sarkin Heshbon.

6. Sai Musa, bawan Ubangiji, da Isra'ilawa suka ci sarakunan nan da yaƙi, sa'an nan ya ba da ƙasarsu ga Ra'ubainawa, da Gadawa, da rabin kabilar Manassa.

Sarakunan da Joshuwa Ya Ci da Yaƙi

7. Waɗannan su ne sarakunan ƙasar, waɗanda Joshuwa da Isra'ilawa suka ci da yaƙi a yammacin Kogin Urdun tun daga Ba'al-gad a kwarin Lebanon zuwa Dutsen Halak wanda ya miƙa zuwa Seyir. Joshuwa ya ba Isra'ilawa ƙasar gādo bisa ga yadda aka karkasa musu,

8. da ƙasar tuddai, da filayen kwaruruka, da kwarin Araba, da gangaren tuddai, da jejin, da Negeb, wato su Hittiyawa, da Amoriyawa, da Kan'aniyawa, da Ferizziyawa, da Hiwiyawa, da Yebusiyawa.

9. Sunayen sarakunan su ne, Sarkin Yariko, da Sarkin Ai, da yake kusa da Betel,

10. da Sarkin Urushalima, da Sarkin Hebron,

11. da Sarkin Yarmut, da Sarkin Lakish,

12. da Sarkin Eglon, da Sarkin Gezer,

13. da Sarkin Debir, da Sarkin Geder,

14. da Sarkin Horma, da Sarkin Arad,

15. da Sarkin Libna, da Sarkin Adullam,

16. da Sarkin Makkeda, da Sarkin Betel,

17. da Sarkin Taffuwa, da Sarkin Hefer,

18. da Sarkin Afek, da Sarkin Lasharon,

19. da Sarkin Madon, da Sarkin Hazor,

20. da Sarkin Shimron-meron, da Sarkin Akshaf,

21. da Sarkin Ta'anak, da Sarkin Magiddo,

22. da Sarkin Kedesh, da Sarkin Yakneyam a Karmel,

23. da Sarkin Dor a bakin teku, da Sarkin Goyim na Gilgal,

24. da Sarkin Tirza. Sarakuna talatin da ɗaya ke nan.