Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

San Mateo 27 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Jesús ojereraha Pilato rendápe

1. Ko'ẽmbávo, umi pa'i ruvicha ha umi myakãhára oñemoĩ peteĩ ñe'ẽme ojuka haguã Jesúspe.

2. Ogueraha Jesúspe ipokuapy ha omoĩ Pilato, mburuvicha Roma pegua, pópe.

Judas omano

3. Judas upe oity vaekue ñuhãme Jesúspe, ohecháma ramo ojukataha chupe, ombyasy hembiapokue. Oho ha ome'ẽ jey umi 30 pláta pehẽngue umi pa'i ruvicha ha myakãhára kuérape.

4. Judas he'i chupe kuéra:—Ivaíva niko ajapo. Ame'ẽ reiete ojejuka haguã peteĩ hembiapo vai'ỹva.Ha'e kuéra katu he'i chupe:—Ha mba'e piko oréve upéva? Ejecha nde.

5. Upépe, Judas omombo umi pláta pehẽngue tupaópe, ha oho ojejuvy.

6. Umi pa'i ruvicha ombyaty pe pláta ha he'i:—Kóva niko ñande rapicha ruguy repykue. Naiporãi ñamoĩ Tupao pegua viru apytépe.

7. Ha oñemoĩ peteĩ ñe'ẽme ojoguávo upe plátare, peteĩ yvy hérava Ñai'ũre Omba'apóva Ñu, upépe oñeñotỹ haguã umi ambue tetãgua omanóva.

8. Upévare upe yvy héra ko'agãite peve “Tuguy Ñu”.

9. Ha upéicha oiko maranduhára*f** Jeremías he'i vaekue: “Ojapyhy hikuái umi 30 pláta pehẽngue, upéva Israelgua omoĩ vaekue iñakãre hepyrã ramo.

10. Ha upévareve ojogua hikuái pe Ñai'ũre Omba'apóva Ñu, Ñandejára he'i haguéicha chéve.”

Jesús Pilato renondépe

11. Ogueraha hikuái Jesúspe pe mburuvicha Roma pegua renondépe ha ha'e oporandu chupe:—Nde piko hína judío kuéra ruvicha guasu?Jesús he'i chupe:—Ndéma niko ere.

12. Ha umi pa'i ruvicha ha umi myakãhára omoĩ vaisévo chupe katu Jesús nde'íri mba'eve.

13. Upérõ Pilato he'i chupe:—Nerehendúi piko umi mba'e vaieta he'íva nde rehe hikuái?

14. Jesús katu nde'íri mba'evete, ha Pilato ndoikuaái mba'épa he'íta.

Pilato he'i Jesús ojejuka haguã

15. Páskua arete jave, mburuvicha Romagua opoímiva peteĩ umi oñemyakãsã ha yvyrakuápe ojererekóva, opavave oipotáva ojepoi.

16. Oĩ upérõ yvyrakuápe peteĩ kuimba'e herakuã guasúva hérava Barrabás.

17. Ha opavave oñembyatývo, Pilato oporandu chupe kuéra:—Mávaguipa peipota apoi peẽme: Barrabás térãpa Jesús, pe Mesías oje'eha?

18. Pilato ohecha kuaáma judío kuéra omoĩ hague Jesús ipópe ndaija'éigui hese hikuái.

19. Ha oguapy aja ha'e pe oporombojovakehápe, hembireko he'ika chupe: “Ani ejapo mba'eve pe kuimba'ére. Mba'eve ivaíva ndojapói ha'e. Ange pyhare ahecha chupe che képe, ha heta che kéra jopy.”

20. Umi pa'i ruvicha kuéra ha myakãhára kuéra katu he'i opavavépe ojerure haguã Pilátope opoi haguã Barrabásgui, ha Jesús katu, ojejuka haguã.

21. Pilato oporandu jey opavavépe:—Máva ko'ãva mokõigui peipota apoi peẽme?Ha ha'e kuéra he'i:—Barrabás.

22. Pilato oporandu chupe kuéra:—Mba'épa peipota ajapo Jesús, pe Mesías oje'ehágui?Opavave he'i:—Emosãingo kurusúre.

23. Ha Pilato he'i chupe kuéra:—Mba'e ivaíva piko ojapo?Ha'e kuéra katu osapukái hatãve:—Tosãingo kurusúre.

24. Upépe, Pilato ohecha kuaa ndaikatu mo'ãiha ojapo mba'eve ha mba'éichapa opavave ijayvu ha ikatuha oiko ñorãirõ. Upémarõ ogueruka y ha ojepohéi opavave rovake, he'ívo:—Che ndaike mo'ãi ko kuimba'e jejukápe. Pejehecha peẽ heseve.

25. Ha opavave he'i joa:—Ijejukakue topẽ ore rehe ha ore ñemoñarére.

26. Upémarõ Pilato opoi Barrabásgui, ha ombyepotika rire Jesúspe, omondo oñemosãingo haguã kurusúre.

27. Upéi umi ñorãirõhára ogueraha Jesúspe Pilato rógape ha upépe oñembyatypa hikuái ijerére.

28. Upéi katu omboi chupe ha omonde hese peteĩ ao pytã.

29. Oñopẽ ñuatĩgui akãngora ha omoĩ iñakãre, ha upéi omoĩ peteĩ yvyra ipo akatúpe. Ha oñesũ hikuái henondépe, oñembohory hese ha he'i:—Víva judío kuéra ruvicha guasu!

30. Ondyvu avei hikuái hese, ha pe yvyrápe voi oinupã chupe iñakãme.

31. Oñembohory rire hese upéicha, oipe'a chugui pe ao pytã ha omonde jey hese ijao tee. Upéi katu ogueraha chupe oñemosãingo haguã kurusúre.

Jesús oñemosãingo kurusúre

32. Ohokuévo, oñuguãitĩ hikuái peteĩ kuimba'e hérava Simón ndive, táva Cirenegua. Ha chupe oguerahauka Jesús kurusu.

33. Ha oguahẽvo upe Gólgota herahápe, he'iséva “Akãngue Renda”,

34. ho'ukase hikuái Jesúspe kaguy ojehe'áva pohã iróva reheve. Ha Jesús oikumby'imi rire, ndo'úi.

35. Ha umi ñorãirõhára omosãingo rire chupe kurusúre, oity po'a oñomboja'o haguã umi Jesús aokuére.

36. Upéi katu, oguapy hikuái upépe oñangareko haguã Jesús rehe.

37. Pe iñakã ári katu omoĩ hikuái peteĩ kuatia he'ihápe mba'érepa ojejuka. He'i hese: “Kóva hína Jesús, judío kuéra ruvicha guasu.”

38. Oñemosãingo avei mokõive ijyképe mokõi mondaha.

39. Ha umi upe rupi ohasáva oñe'ẽ reity Jesúspe ha oñakãmbovava,

40. ha he'i:—Nde niko Tupao reity rire, remopu'ã jeýta vaekue mbohapy árape. Ejeína pe reimehágui ha eguejy pe kurusúgui nde ramo añete Tupã Ra'y.

41. Péicha avei oñembohory hese umi pa'i ruvicha, ha umi Moisés rembiapoukapy mbo'eha ha umi myakãhára kuéra. He'i hikuái:

42. —Hetápe oipytyvõ vaekue, ijehe katu mba'eve ndaikatúi ojapo. Israel ruvicha guasu ndaje ha'e. Toguejy aipo ramo kurusúgui ha jaroviáta chupe.

43. Tupãre niko ojerovia, ha he'i ijehe Tupã ra'yha ha'e. Tupã ohayhúrõ chupe, tou ha'e toipytyvõ chupe.

44. Ha umi mondaha osãingóva kurusúre ijyképe jepe, iñe'ẽ reity chupe péicha.

Jesús omano

45. Upe asaje pyte guive ka'aru mbyte rupi peve, yvy tuichakue opyta pytũmbýpe.

46. Upévo Jesús hatã osapukái he'ívo:—Elí, Elí, lemá sabactani?” he'iséva: “Tupã che Jára, Tupã che Jára, mba'ére piko che reja cheño?”

47. Ha umi upépe oĩva ohendúvo upéva, he'i:—Ohenói hína maranduhára Elíaspe.

48. Upévo peteĩ upépe oĩva, pya'e oho peteĩ espónja píari ha omyakỹ rire kaguy háipe, omoĩ peteĩ takuára apýrare ho'uka haguã chupe.

49. Chupe katu oĩ he'íva:—Eheja, jahecha oúpa Elías oipytyvõ chupe.

50. Jesús katu osapukái hatã jey, ha omano.

51. Upévo pe ao pyguasu osãingóva Tupaópe osoro mbyte rupi, yvate guio yvývo. Yvy oryryipa, ha umi ita ojekapa.

52. Umi omanóva oñeñotỹha juru katu ojepe'apa, ha heta imarangatúva, omano vaekue, oikove jey.

53. Umíva osẽ upe oñeñotỹ haguégui, ha oike táva marangatu Jerusalénpe, ha heta umi ohecháva chupe kuéra.

54. Pe ñorãirõhára ruvicha ha umi hendive oĩva oñangareko haguã Jesús rehe ohechávo pe yvy ryrýi ha umi mba'e ojehúva, okyhyje eterei, ha he'i:—Kóva niko añetehápe Tupã Ra'y ra'e.

55. Upépe avei oĩ heta kuña mombyry guive oma'ẽva, omoirũ vaekue Jesúspe Galiléagui ha oipytyvõ vaekue chupe.

56. Umíva apytépe oĩ María Magdalena, avei María Santiago ha José sy, ha umi Zebedeo ra'y kuéra sy.

Jesús oñeñotỹ

57. Ka'aru pytũvo oguahẽ peteĩ karai imba'e retáva, hérava José. Táva Arimateagua, ha Jesús remimbo'éva avei.

58. Ha'e oho Pilato rendápe ha ojerure chupe Jesús retekuére. Ha Pilato ome'ẽka chupe.

59. José ogueraha ha oñuã peteĩ savana potĩ asýpe,

60. ha upéi omoĩ peteĩ itakuápe, omanóva oñeñotỹ haguãme imba'évape, ha'e ojo'ouka ramoite vaekuépe. Ha omboty rire pe ijuru peteĩ ita guasúpe, oho.

61. María Magdalena ha pe ambue María katu opyta oguapy pe itakua renondépe.

62. Upe ára ambuépe, pytu'uha ára jave, umi pa'i ruvicha ha umi fariséo oho Pilato rendápe.

63. He'i chupe hikuái:—Ore ruvicha, ore mandu'a niko pe tekove japu he'i hague oikovépe gueteri, mbohapy ára rire oikove jeytaha omanóva apytégui.

64. Upévare, roipota emoĩ oñangareko vaerã pe itakuáre mbohapy ára pukukue, ani ágã peichahágui hemimbo'e kuéra ou pyhare ha omonda pe hetekue, ha upéi he'i opavavépe, oikove jey hague omanóva apytégui. Péicha oikórõ, ko mba'e japu ojehútava ipahávo, tuichavéta pe tenonde ñahendu vaekuégui.

65. Ha Pilato he'i chupe kuéra:—Ame'ẽta peẽme oho vaerã oñangareko pe itakuáre. Pejapo peẽ peikuaaháicha.

66. Ha oho hikuái omboty pe itakua juru ojehecha haguãicha oimérõ ojepe'a. Ha oheja hikuái upépe umi oñangarekótava hese.