Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

San Mateo 17 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Jesús ojotopa Moisés ha Elías ndive

1. Upe rire, 6 ára haguépe Jesús ogueraha Pédrope, ha Santiago ha tyvýra Juánpe, ha ojupi hikuái peteĩ yvyty ijyvatéva ru'ãme.

2. Upépe henondépe kuéra, Jesús rete oñemoambue ohóvo. Hova oñepyrũ omimbi kuarahýicha, ha umi ijao katu morotĩ sakã ha ojajaipa.

3. Ha peichahágui katu ohecha Moisés ha Elíaspe, oñemongetáva hína Jesús ndive.

4. Upépe Pedro he'i Jesúspe:—Che Jára, iporãite niko ikatúre roime ko'ápe. Reipotárõ ajapóta peẽme pene rendaguã, peteĩ ne mba'erã, peteĩ Moiséspe guarã ha Elíaspe guarã avei.

5. Pedro oñe'ẽ aja, ou peteĩ arai omimbipáva ha ojaho'i chupe kuéra. Pe araígui oñehendu peteĩ ñe'ẽ he'íva:—Kóva hína che Ra'y ahayhuetéva, che aiporavo vaekue. Pehendu chupe. ,

6. Hemimbo'e kuéra ohendúvo upéva, oñesũ omboja peve hova yvýre, okyhyjégui etereígui.

7. Jesús katu oñemboja hendápe kuéra. Ha opokóvo hese kuéra he'i:—Pepu'ã, ani pekyhyje.

8. Ha ojesarupívo, ndohecha véima avavépe. Jesús ha'eñoha mante ohecha.

9. Oguejykuévo pe yvytýgui, Jesús he'i chupe kuéra:—Aníke pemombe'u avavépe ko pehecha vaekue che, yvypóraicha aju vaekue, aikove jey peve omanóva apytégui.

10. Hemimbo'e kuéra oporandu Jesúspe:—Mba'ére piko umi Moisés rembiapoukapy mbo'eha he'i Elías ou raẽ vaerãha?

11. Jesús he'i chupe kuéra:—Añete niko Elías raẽ ou vaerãha, ha ha'e omoĩmba porã vaerã opaite mba'e hekópe.

12. Ha che ha'e peẽme, Elías oúma hague ha avave ndoikuaái hague chupe. Upévare ojapo hikuái hese opa ojaposéva. Péicha avei che, yvypóraicha aju vaekue, ahasa asýta ipópe kuéra.

13. Upépe ae, hemimbo'e kuéra ohecha kuaa Jesús oñe'ẽ hague chupe kuéra Juan Bautista rehe.

Jesús omonguera peteĩ mitã kuimba'e oĩva mba'epochy poguýpe

14. Oguahẽvo hikuái opavave oĩháme, oñemboja Jesús rendápe peteĩ karai, oñesũ henondépe ha he'i chupe:

15. —Karai, eiporiahurerekomína ko che ra'ýpe. Imba'asy ojopy jave chupe niko oity jepi chupe ha upévare oiko asyeterei. Hetáma péicha ho'a tatápe térã ýpe.

16. Agueru kuri ne remimbo'e kuérape, ha ha'e kuéra ndaikatúi omonguera.

17. Jesús he'i upémarõ:—Há, tekove jerovia'ỹ! Araka'e peve piko aiméta pene ndive, araka'e peve piko aikóta pende reheve? Peru chéve pe mitã rusu.

18. Upépe Jesús oñe'ẽ hatã pe mba'e pochýpe, ha omosẽ pe mitãgui. Pe mitã okuera upepete.

19. Upéi umi hemimbo'e kuéra oñe'ẽ Jesús ndive ha'eñoháme, ha oporandu chupe:—Mba'ére piko ndaikatúi ra'e ore romosẽ pe mba'epochy?

20. Jesús he'i chupe kuéra:—Ndapejeroviapáigui Tupãre. Añete ha'e peẽme, pende jerovia michĩ ramo jepe oimeraẽ mba'e ra'ỹi michĩve vaicha, pejéta peteĩ yvytýpe: “Ejei ko'águi. Eva amo”, ha pe yvyty ováta. Oimeraẽ mba'e ikatúne pejapo.

21. (Péicharõ jepe, peñembo'e ramo ha Tupãme pe momba'e guasúvo ndape'úi ramo mba'eve añoite, ikatúne pemosẽ ko'ãichagua mba'e pochy).

Jesús he'i jey omanotaha

22. Oiko aja hikuái Galiléa rupi Jesús oñe'ẽ hemimbo'e kuérape kóicha:—Che, yvypóraicha aju vaekue, ha'áta hína yvypóra kuéra pópe.

23. Ha'e kuéra che jukáta, mbohapy ára haguépe katu aikove jeýta.Kóva ohendúvo, tuicha oñembyasy hikuái.

Viru oñeme'ẽva Tupaópe guarã

24. Jesús ha hemimbo'e kuéra oguahẽ rire táva Cafarnaúmpe, umi viru ombyatýva Tupaópe guarã oho Pedro rendápe ha oporandu chupe:—Pene mbo'ehára piko ome'ẽ oikóvo pe viru tupaópe guarã?

25. Ha Pedro he'i chupe:—Ome'ẽ.Upéi, Pedro oikévo Jesús rógape, Jesús raẽ imandu'a Pédrope, ha oporandu chupe:—Simón, mba'épa nde ere? Mburuvicha kuéra ombyaty ramo viru, mávarepa ha'e kuéra omopẽ? Hetãgua kuérarepa térã ambue tetãguáre?

26. Pedro he'i chupe:—Ambue tetãguáre.Jesús he'i chupe:—Péicharõ niko hetãgua natekotevẽi ome'ẽ.

27. Péicharõ jepe, ani haguã ipochy ñane ndive avave, tereho ýpe ha eity ne pinda. Pe pira reikutu raẽva jurúpe rejuhúta viru ohupytýva ñande mokõime guarã. Eraha ha eme'ẽ chupe kuéra upéva.