Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Hechos 3 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Pedro omonguera peteĩ ijapapávape

1. Peteĩ jey Pedro ha Juan oho Tupaópe ka'aru mbyte rupi ñembo'ehápe.

2. Upépe oĩ peteĩ kuimba'e ijapapáva ha oguata'ỹva oiko ypy guive, ojereraháva opa ára ha oñemoĩva upe okẽ “Iporãva” héravape, ojerure haguã tupãmba'e umi oikévape.

3. Upe ijapáva ohechávo Pedro ha Juánpe oikéva Tupaópe, ojerure chupe kuéra tupãmba'e.

4. Ha'e kuéra oma'ẽ hatã hese, ha Pedro he'i chupe:—Ema'ẽ ore rehe.

5. Pe kuimba'e oma'ẽ, oimo'ãgui ome'ẽtaha chupe jopoimi.

6. Pedro katu he'i chupe:—Óro ha pláta ndarekói, pe arekóva katu ame'ẽta ndéve: Jesucristo Nazaretgua rérape epu'ã ha eguata.

7. Upéva he'ívo Pedro ipojái ipo akatúare ha omopu'ã chupe. Upe vove oñemombarete ipy ha ipyñuã.

8. Pe ijapapáva opo opu'ã ha oñepyrũ oguata. Upéi oike hendive kuéra Tupaópe, opopo ha omomba'e guasúvo Tupãme.

9. Opa ohecháva chupe oguata ha omomba'e guasu Tupãme,

10. oñemondýi ha okyhyje upe ojehu vaekuére, oikuaa niko hikuái pe kuimba'épe ha oikuaa ha'eha upe oguapýva ojerure jepi tupãmba'e Tupaópe, upe okẽ ‘Iporãva’ héravape.

Pedro oñemoñe'ẽ Salomón Roka guive

11. Pe ijapapáva okuera vaekue ndopoíri Pedro ha Juángui. Opavave ohecha ramó joa, ha pya'e oupa joa Tupaópe upe “Salomón Roka” héravape, ha'e kuéra oĩháme.

12. Pedro, ohechávo kóva, he'i chupe kuéra: “Mba'ére piko pehecha ramó kóva, peẽ Israelgua? Mba'ére piko pema'ẽ ore rehe, ha'érõ guáicha ore umi romonguera vaekue ko kuimba'épe, térã romboguata chupe ore pokatu térã ore marangatu rupi?

13. Tupã Abraham, Isaac ha Jacob Jára, Tupã ñande ru kuéra ypykue Jára, ombojeroviave vaekue opavavégui hembiguái Jesúspe, peẽ pemoĩ vaekue mburuvicha kuéra pópe ha pemboyke vaekue, Pilato he'i rire opoitaha chugui.

14. Pejerure rangue ojepoi haguã imarangatu ha heko jojávagui, pejerure ojepoi haguã mba'e vai apohágui.

15. Ha péicha pejuka vaekue jeikove me'ẽhárape. Tupã katu omoingove jey chupe, ha ore hína kóva rechahare.

16. Ko kuimba'e peẽ pehecha ha peikuaáva, imbarete jey ojerovia rupi Jesús rérare. Ko ijerovia Jesús rehe omoĩva omongueraite chupe, peẽ voi pehechaháicha.

17. Aikuaa, che pehẽngue kuéra, peẽ ha pende ruvicha kuéra pejukárõ guare Jesúspe, pejapo hague peikuaa porã'ỹre.

18. Opáichavo, Tupã ojapo péicha, oiko haguã upe he'i vaekue opa imaranduhára*f** rupi, pe Mesías omano vaerãha.

19. Upévare pejevy Tupã gotyo ha peñembyasy, ha'e oheja rei haguã peẽme pene angaipa,

20. ha Ñandejára ombou haguã peẽme ára piro'y omboúvo peẽme upe Jesús, iñepyrũha guive voi ha'e oiporavo vaekue Mesías ramo peẽme guarã.

21. Jesucristo tekotevẽ gueteri opyta yvágape oñemoĩmba peve hekópe opa mba'e, he'i haguéicha umi maranduhára*f** marangatu yma guare rupi.

22. Moisés he'i vaekue ñande ru kuéra ypykuépe: ‘Tupã pende Jára omopu'ãta pende apytégui peteĩ maranduhára cheichagua. Pene ñe'ẽ rendúke chupe opa he'ívape,

23. cháke opa umi ohendu'ỹva upe maranduhárape oñemosẽta hetãgui.’

24. Ha opa maranduhára, Samuel guive, oñe'ẽ vaekue avei ko'ã árare.

25. Peẽme guarã hína umi ñe'ẽ Tupã ome'ẽ vaekue maranduhára kuéra rupi, ha peẽme guarã avei upe ñe'ẽ me'ẽ Tupã ojapo vaekue pende ru kuéra ypykue ndive. Tupã niko he'i vaekue Abrahámpe: ‘Opa tetã yvy arigua ojehovasáta ne ñemoñare kuéra rupi.’

26. Tupã omoingovérõ guare Ita'ýrape, omondo chupe peẽme raẽ, pende rovasa haguã, opoikávo peẽme pene rembiapo vaikuégui.”