Capítulos

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Colosenses 1 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Maitei

1. Che Pablo, Jesucristo apóstol Tupã oipota rupi, ñane pehẽngue Timoteo ndive,

2. romomaitei umi Tupã mba'éva Colosas guápe, ore pehẽngue Cristo reroviaha ivã'ỹva. Tupã ñande Ru tohekuavo pende ári ipytyvõ ha ipy'a guapy.

Pablo oñembo'e Jesucristo reroviaháre

3. Roñembo'évo, ore mandu'a mantéva pende rehe ha rome'ẽ ore aguije Tupã Ñandejára Jesucristo Túvape.

4. Ojekuaauka oréve mba'eichaite pevépa perovia Cristo Jesúspe, ha pehayhu opa Tupã mba'évape.

5. Ako pehendu ramo marandu pyahu peikuaa vaekue mba'épa pe ha'arõ kuaa chugui. Upévare peikuaa pende jerovia ha pende mborayhu ipyendaha ipype, ha oime oñeñongatu peẽme guarã yvágape.

6. Ko marandu pyahu okakuaa ha hi'a hína yvy jerekuévo, ojehu haguéicha pende apytépe pehendu guive oñeñe'ẽ Tupã py'a porãre, ha pehecha kuaa añetegua he'íva.

7. Kóva pene mbo'e vaekue Epafras ku jahayhu etéva, omba'apo vaekue ore rekovia, ha peẽ perekóva Cristo rembiguái añeteguáva ramo.

8. Ha'e omombe'u vaekue oréve pende rehegua, ha mba'éichapa pejoayhu Espíritu Santo rupi.

9. Upévare ore, roikuaa ypy guive, roñembo'e pende rehe ha rojerure Tupãme oikuaauka porã haguã peẽme hembipota, pene moarandu ha oikuaauka porã haguã peẽme pe mba'e kuaa oúva Espíritu Sántogui.

10. Upéicharõ peikóne oikoháicha Ñandejára reheguáva, pejapo tapiávo umi chupe ombohorýva, opaichagua mba'e porã, ha pekakuaave haguã Tupãme.

11. Rojerure Tupãme, ipokatu mimbipápe, ta pene mombarete. Upéicharõ peropu'aka kuaáne opa mba'e py'a mbarete ha ñeha'arõ kuaápe, ha vy'a guasu reheve.

12. Peme'ẽne pende aguije ñande Túvape, pene mbokatupyrýva pehupyty haguã avei pe ha'e ome'ẽtavagui Tupã mba'évape, ha'e oisãmbyhy mimbihápe.

13. Tupã niko ñande pe'a pytũ poguýgui ha ñande reraha pe Ta'ýra ohayhu etéva oisãmbyhyhápe.

14. Ha'e rupi ñane pysyrõ ha ojeheja reipa ñandéve ñane angaipa.

Mávapa hína Cristo

15. Cristo rehe jahecha, Tupã ikatu'ỹva ojehecha. Ha'e hína ta'ýra ypykue, opa mba'e mboyve guare.

16. Ha'e rupi, Tupã ojapo ypy opa mba'e oĩva yvágape ha yvýpe, ojehecháva ha ojehecha'ỹva, ha avei umi espíritu yvategua opa mba'e oguerekóva ipoguýpe ha imbaretéva. Opa mba'e ojejapo vaekue ha'e rupi ha chupe guarã.

17. Cristo hína opa mba'e mboyve ha ha'e rupi opa mba'e oĩ hendápe.

18. Upéi ave, Cristo ha'e pe Tupã iglésia akã, ha upéva hete. Ha'e niko opa mba'e ñepyrũ ypy hague, ha'e raẽvete oikove jey, itenonde haguã upéicha opa mba'ére.

19. Crístope niko Tupã omoĩmba vaekue ipokatu.

20. Ha ha'e rupi, Tupã omoingo porã jey hendive opa mba'e oĩva ko yvy ári ha yvágape, Cristo ruguy rupi, oñohẽ vaekue kurusúre.

Mba'épa ogueru jeporope'a jejopy vaígui

21. Peẽ vaekue yma tetã mombyrygua ipy'apýpe ija'e'ỹva Tupãre, opa mba'e vai pejapóvare,

22. Ha ko'ágã Cristo pene moingo porã jey, omano rupi yvyporaháicha. Ha upéva ojapo pende rereko haguã henondépe, marangatúpe, pende ky'a'ỹre ha pene rembiapo vai'ỹre.

23. Ha upevarã pene ratã vaerã pende jeroviápe, pejei'ỹre pe ñeha'arõ kuaa perekóva marandu pyahu pehendu vaekue rupi. Upéva hína pe marandu oñemombe'úva opa rupi, ha che aipytyvõva oñemyasãi haguã.

24. Ko'ágã avy'a umi pende rehehápe ahasa asývare, upéicharõ niko amoĩmba ahávo che retépe pe Cristo jehasa asykue ohasa'ỹva gueteri, Tupã iglésiare, ha'éva hete.

25. Tupã ojapo che hegui iglésia pytyvõhára, ha'e ome'ẽva chéve ajapo haguã pende rehehápe, amyasãi haguã opa rupi imarandu,

26. he'iséva, pe imba'e ñemi hetaiterei ára ha ñemoñare pukukue Tupã omokañy vaekue, ha ko'ágã oikuaaukáva umi imba'évape.

27. Tupã oikuaaukase vaekue chupe kuéra mba'épepa iporãta pe mba'e reta mimbipa oñongatúva upe oñembopy'a peteĩ hague. Ha upe oñembopy'a peteĩ ñemi hague niko Cristo, oĩva pende pype, hese ae oñeha'arõ kuaáva jeiko mimbipa pereko vaerã.

28. Ñande ñamoherakuã Crístope, ñañemoñe'ẽvo ha ñambo'évo opavavépe arandu, jaraha haguã chupe kuéra ojavy'ỹre Crístope.

29. Upevarã amba'apo ha añorãirõ opa mbarete ha pu'aka Cristo ome'ẽva chéve reheve.