Capítulos

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

1 Juan 5 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Jerovia, mborayhu rapo

1. Opa ogueroviáva Jesús ha'eha pe Cristo, umíva Tupã ra'y hína, ha pe ohayhúva peteĩ túvape ohayhu avei upe túva ra'y kuérape.

2. Jahayhu ramo Tupãme ha jajapo ha'e oipotáva, jaikuaa jahayhuha avei Tupã ra'y kuérape.

3. Jahayhu Tupãme he'ise jajapo hembiapoukapy, ha hembiapoukapy ndaha'éi mba'e pohýi,

4. opa Tupã ra'ýva niko ipu'aka yvypóra rekóre, ha upe ñande jaroviáva rupi, ñande pu'aka yvypóra rekóre.

5. Upe ogueroviáva Jesús Tupã Ra'yha, ipu'aka yvypóra rekóre.

6. Jesucristo jeju ko yvy ári ojechauka vaekue y ha tuguýpe. Ndaha'éi ýpente, y ha tuguýpe uvei. Pe Espíritu voi oikuaauka kóva ha Espíritu hína añete.

7. Oĩ mbohapy oikuaaukáva ko mba'e:

8. Espíritu, y ha tuguy ha mbohapyve oĩ oñoñe'ẽme.

9. Jarovia umi mba'e yvypóra he'íva, upe Tupã he'íva katu heroviapyve, ha'e oikuaaukágui Ta'ýra reheguáva.

10. Pe ojeroviáva Tupã Ra'ýre, oguereko ipy'ápe voi ko ojekuaauka vaekue. Pe oguerovia'ỹva Tupãme katu ombojapu chupe, ndogueroviáigui pe Tupã oikuaauka vaekue Ita'ýra rehegua.

11. Ko ojekuaaukáva hína, Tupã ome'ẽ hague ñandéve jeikove opa'ỹva, ha avei ko jeikove oĩha Ita'ýrape.

12. Pe oguerekóva Tupã Ra'ýpe, oguereko avei ko jeikove, ha ndoguerekóiva Tupã Ra'ýpe katu, ndoguerekói upe jeikove.

Ñe'ẽ ipahavogua

13. Ahai kóva peẽme peroviáva Tupã Ra'ýpe, peikuaa haguã peguerekoha jeikove opa'ỹva.

14. Jajerovia Tupãre jaikuaágui, jajerure ramo pe ha'e oipotáva, ñane renduha.

15. Ha jaikuaaháicha Tupã ohenduha ñane ñembo'e, jaikuaa avei jarekomaha pe jajerure vaekue.

16. Oĩrõ oikuaáva hapicha ojapoha ivaíva ndogueraháiva chupe ñemanóme, oñembo'e vaerã ha Tupã ome'ẽta jeikove hapichápe ha'érõ angaipa ndogueraháiva ñemanóme. Oĩ angaipa ogueraháva ñemanóme ha upe tembiapo vaíre nda'éi oñeñembo'e haguã.

17. Opa ñepu'ã Tupãre niko angaipa. Oĩ jepe angaipa ndogueraháiva ñemanóme.

18. Jaikuaa pe oguerekóva Tupãme Túva ramo, ndojapoveiha angaipa, Tupã Ra'y oñangarekógui hese, ha Aña ndopokói hese.

19. Jaikuaa ñande Tupã mba'eha ha opa yvypóra reko rayhuhára oĩha Aña poguýpe.

20. Jaikuaa avei Tupã Ra'y ou hague ha ome'ẽ hague ñandéve akã porã jaikuaa haguã pe Tupã añeteguávape. Ñaime ñemopeteĩme upe hi'añetéva ndive, he'ise Ita'ýra Jesucristo ndive. Kóva pe Tupã añeteguáva ha pe jeikove opa'ỹva.

21. Che ra'y kuéra pohayhu etéva, peñeñagarekóke tupã gua'u kuéragui. Amén