Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

1 Corintios 15 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Cristo oikove jey

1. Ko'ágã, che pehẽngue kuéra, aipota pene mandu'a pe marandu aikuaauka vaekuére peẽme. Kóva ha'e pe marandu porã peẽ pejapyhy porã vaekue ha oñemombarete porãhápe pende jerovia.

2. Ko marandu porã rupi avei peñepysyrõta, pene mbaretérõ ipype, pe che amombe'u haguéicha peẽme. Upeicha'ỹrõ, perovia gua'u rei ra'e.

3. Tenondete pombo'e vaekue pe ikuaapyrã chéve oñemoguahẽ vaekue ha'ehaichaite: Cristo omano hague ñane angaipáre, he'iháicha Ñandejára Ñe'ẽ,

4. ha'e oñeñotỹ ha oikove jey mbohapy ára haguépe, omombe'uháicha avei Ñandejára Ñe'ẽ,

5. ha ojehechauka hague Céfaspe ha upéi umi 12 hemimbo'épe.

6. Upéi ojechauka hetave 500gui heroviahápe, opavave nunga oikovéva gueteri, oime jepe omanóma vaekue.

7. Upéi ojechauka Santiágope, ha upéi apóstol kuérape.

8. Ipahávo ojechauka avei chéve, ajoguáva ku mitã hi'ara'ỹme ou vaekuépe ko yvy ári.

9. Che niko pe apóstol kuéra apytépe mba'evetevéva, ha ndaijái voi katu añembohéra apóstol, amuña vai vaekue niko Tupã iglésiape.

10. Opáichavo, che ha'e ko ha'éva, Tupã ipy'a porã rupi che ndive. Ha upe ipy'a porã hague ndopyta reíri. Amba'apo hetave katu chugui kuéra. Ndachéi jepe, Tupãnte, ipy'a porãgui, che pytyvõ vaekue.

11. Amo ipahápe niko, ta che ra'e, térã taha'e kuéra, kóva ha'e pe rombo'e vaekue ha peẽ perovia vaekue.

Jeikove jey rehegua

12. Ro'e ramo Cristo oikove jey hague, mba'ére oime he'íva omanóva ndoikove jey veimaha?

13. Omanóva ndoikove jeýi ramo, he'ise Cristo ndoikove jevýi hague.

14. Ha Cristo ndoikove jeýi rire, ko'ã mba'e ro'éva peẽme ndaha'eiete mba'eve. Ha ndaha'éi avei mba'eve pe peroviáva.

15. Kóva péichante rire, ore upéicharõ Tupã mba'e mombe'uhára gua'útante. Ha roikóta ro'e Tupã ojapo'ỹ vaekue: ha'e omoingove jey hague Crístope, añetérõ umi omanóva ndoikove jey veimaha.

16. Umi omanóva ndoikove jey véimarõ, he'ise Cristo ndoikove jeýi hague.

17. Ha Cristo ndoikove jeýi rire, pe peroviáva ndaha'éi mba'eve. Ha peiko gueteri angaipápe.

18. Upéicha ramo, oñehundíma avei umi Cristo reroviaha omano vaekue.

19. Opa ñaha'arõva Crístogui ko yvy ári guarãnte ramo, ñande, aipórõ, opa yvypóra apytépe umi ohasa asyvéva.

20. Añetehápe katu, Cristo oikove jey. Ha'e niko koga'a oñemono'õ tenondéva. Pe tenonde oikove jey vaekue.

21. Peteĩ yvypóra rupi ou haguéicha ñemano, ambue rupi ou pe omanóva jeikove jey.

22. Adán rupi opavave omano ramo, Cristo rupi opavave oikove jey vaerã.

23. Peteĩ-teĩ hendaguãme, hembiapo kuerakue ojerureháicha: Cristo tenonderã, upéi, Cristo ou jey vove, umi heseguáva.

24. Upévo oguahẽta pe ára paha, Cristo ohundipahápe opaichagua pu'aka ha mburuvicha, ha ombohasa ñesãmbyhy Tupã, ñande Ru, pópe.

25. Cristo oisãmbyhy vaerã opa ija'e'ỹva hese oñemoĩmba peve ipyguýpe.

26. Ha pe ipahaite oñehundítava, upéva hína pe ñemano.

27. Tupã omoĩta opa mba'e Cristo pyguýpe, ha oje'e ramo opa mba'e oñemoĩ hague Cristo pyguýpe, nde'iséi Tupã avei oñemoĩha ipoguýpe. Tupã niko hína pe opa mba'e omoĩva Cristo poguýpe.

28. Ha oĩmbámarõ opa mba'e Cristo pyguýpe, upépe Cristo voi, Ta'ýra, oñemoĩta Tupã poguýpe, pe omoĩmba vaekue Cristo poguýpe opa mba'e. Upéicharõ, Tupã ha'epáta opa mba'épe.

29. Upeicha'ỹ ramo, mba'e ohupytýta umi omanóvare oñemongaraíva? Omano vaekue ndoikove jeýi ramo, maerã piko oñeñemongaraíta hese kuéra?

30. Mba'ére piko jaikóta opa ára ivai haguãicha ñandéve?

31. Jaikuaa vaerã, che pehẽngue kuéra, opa ára ñaimeha ñamano haguãicha. Ha upéva añete, añeteháicha pe avy'a etereiha pende rehe Cristo Jesús, Ñandejára rérape.

32. Che, ako Éfesope, añorãirõ rire ramo tymba ñarõ ndive yvypóra rehehápente, mba'épe iporã vaerã mo'ã chéve? Ha añete ramo upe oje'éva, umi omanóva ndoikove jey veimaha, aipórõ: “Jakaru ha ñamboy'u, ko'ẽrõite niko ñamanóne!”

33. Ani peñembotavyka. Ku oje'eháicha: “Umi ñane irũ ivaíva, ombyaipa umi jajepokuaaha iporãva.”

34. Pene akã porã jey añetehápe, ha anive pene rembiapo vai. Oime niko pende apytépe oikuaa'ỹva Tupãme. Kóicha ha'e peẽme petĩ haguã.

Mba'éichapa oikove jey vaerã umi omano vaekue

35. Ikatúne oime oporandúva: “Mba'éicha piko oikove jeýta umi omano vaekue? Mba'eichaguáta piko umi hete?”

36. Ha, ivýrova porandu! Oñeñemitỹ ramo, pe mba'e ra'ỹi omano vaerã heñói haguã mba'e roky pyahu.

37. Pe oñeñotỹva niko ndaha'éi pe yvyrã heñói vaerã, pe ha'ỹinguénte niko, taha'e ra'e trígo térã oimeraẽva mba'e.

38. Upéi Tupã ojapo chugui oipotaháicha, ha umi mba'e ra'ỹingue peteĩ-teĩgui ojapo ha'e vaerãháicha.

39. Nda opavavéi niko peteĩcha. Peteĩ niko yvypóra rete, ambue katu tymba rete, ambue guyra rete ha ambue pira rete.

40. Upéicha avei, oĩ umi yvategua ha oĩ yvy pegua. Ha umi yvategua iporã peteĩ hendáicha, ha iporã ambue umi yvy pegua.

41. Kuarahy rendy ndaha'éi jasy rendýicha, ha umi mbyja rendýicha. Ha umi mbyja jepeve naiporã jojái.

42. Upéicha avei oiko vaerã umi omano vaekue oikove jey ramo. Oñeñotỹva ituju. Pe oikove jeýva katu ndaituju véima.

43. Oñeñotỹva oporombojeguaru. Oikove jeýva katu omimbipa. Oñeñotỹva ikangy. Oikove jeýva imbarete.

44. Pe oñeñotỹva niko yvy rehegua. Pe oikove jeýva katu espíritu rehegua. Oĩ ramo tete yvy reheguáva, oĩ vaerã avei tete espíritu reheguáva.

45. Ñandejára Ñe'ẽ he'i kóicha: “Pe kuimba'e ypykue, Adán, Tupã ojapo vaekue peteĩ oikovéva ramo. Ha pe Adán ipaha pegua katu, ha'e peteĩ espíritu oporomoingovéva.

46. Opáichavo, espíritu reheguáva ndaha'éi tenondegua. Yvy rehegua pe tenondeguáva, ha upéi pe espíritu reheguáva.

47. Pe kuimba'e ypykue, ojejapo vaekue yvýgui, yvy arigua vaekue. Pe kuimba'e upe rire guáre katu, yvága pegua.

48. Umi yvy ariguáva, ojogua pe kuimba'e yvýgui ojejapo vaekuépe. Ha umi yvága peguáva katu, ku yvágape ojejapo vaekuépe.

49. Jajoguaháicha pe kuimba'e yvýgui guarépe, péicha avei jajogua pe yvága guápe.

50. Ha'ese peẽme, che pehẽngue kuéra, pe yvy rehegua reínteva ndaikatuiha oike Tupã sãmbyhýpe. Ha pe itujúva ndaikatuiha ojehe'a pe ituju'ỹvare.

51. Aipota peikuaa Tupã rembipota ñemi: Nañamanomba mo'ãiko. Opavave katu ñañembopyahúta,

52. peteĩ tesa pirĩme, turu ipúvo ipaharã. Upe turu ipu vove, umi omano vaekue oikove jeýta omanove'ỹ haguãma. Ha ñande ñeñembopyahúta.

53. Ñande reko ituju reíva, ipyahúta, itujuve'ỹ haguã. Ha pe ñande rete omano reíva nomano mo'ãvéi.

54. Ha ágã pe ñande reko ituju reíva oñembopyahu ramo, itujuve'ỹ haguã, ha pe ñande rete omano reíva oñembopyahúma ramo omanove'ỹ haguã, oikóta pe Ñandejára Ñe'ẽ he'íva: “Manóme omokõ ñemanove'ỹ.

55. Ha, mano, moõpa oime nde popía?”

56. Mano popía niko pe angaipa, ha angaipa ipu'aka tembiapoukapy rupi.

57. Ha jarohory vaerã Tupãme, ome'ẽva ñandéve pu'aka Ñandejára Jesucristo rupive.

58. Aipórõ, che pehẽngue kuéra ahayhúva, pene mbaretéke ha ani pepyta tapépe. Ko'ẽ ko'ẽvévoke pemba'apove Ñandejára peguarã. Peẽ niko peikuaa, ndareiriha opa pejapóva joajúpe Ñandejára ndive.