Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

1 Corintios 13 Ñandejara Ñe’e (GDC)

1. Añe'ẽ ramo opaichagua yvypóra ñe'ẽme, ha tañe'ẽ jepe ra'e umi Tupã remimbou ñe'ẽme, ha ndaporohayhúi, che ita pararã reínte térã umi ña'ẽmbe hyapupáva.

2. Ha aporomomarandu kuaa ramo, ha aikuaa opa Tupã rembipota ñemi, ha aikuaapa opa mba'e, ha ajerovia ramo ku yvyty jepe amomýi haguãicha, ha ndaporohayhúi, che ndaha'éi mba'eve.

3. Ha amboja'o ramo mboriahu kuérape opa mba'e arekóva, ha ame'ẽ ramo che rete jepe areko haguã mba'érepa añembotuicha, ha ndaporohayhúi, naiporãi chéve mba'evépe.

4. Japorohayhu he'ise jaropu'aka kuaa, ñandepy'a porã, nañanemba'e potái, ndajajejapói ha nañañembotuichái,

5. nañanetie'ỹi ha nañandénteséi, nañande pochýi ha nañandepy'a rasýi avave ndive,

6. ndajavy'ái mba'e vai apóre, javy'a teko jojáre.

7. Japorohayhu he'ise jarohasa opa mba'e, jarovia opa mba'e, ñaha'arõ opa mba'e, jaropu'aka opa mba'e.

8. Mborayhu ndopa mo'ãi araka'eve. Peteĩ árape marandu oúva Tupãgui opáne, noñeñe'ẽvéi chéne ñe'ẽ ojekuaa'ỹvape, ha natekotevẽvéi chéne pe mba'e kuaáre.

9. Marandu kuaa ha mba'e kuaa niko naiporãmbái,

10. ha opa vaerã oguahẽ vove pe iporãmbaitéva.

11. Yma che mita'ípe añe'ẽ, aimo'ã ha ajepy'a mongeta vaekue mita'ícha. Akakuaávo katu, aheja che rapykuévo umi mba'e mitã reheguáva.

12. Ko'ágã jahecha vai-vai, ku ñane ra'ãnga jahechahápe jahecha ramo guáicha. Peteĩ árape katu jahecháne ha'ehaichaite. Che mba'e kuaa ko'ágã noĩmbái, ha oguahẽta ára ahechataha Tupã, ha'e che kuaa haguéicha opa ára guive.

13. Mbohapy mba'e oime opa ára peguáva: jaroviáva, ñaha'arõva ha mborayhu. Ha pe tuichave mba'éva mbohapyve apytépe, mborayhu hína.