Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Proverbios 7 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Kuña oporomyakãratĩva rehegua

1. Che ra'y,ne mandu'áke che ñe'ẽre,ejapóke opa ha'éva.

2. Rejapórõ che ha'évareikove aréne.Opa che remimbo'ende resa'ỹicha ehayhu.

3. Aníke nde resaráiche ñe'ẽnguégui,ha ereko nde py'apýpeopa ára.

4. Arandúpe ere:“nde niko che reindy”,ha mba'e kuaápe:“nde katu che irũ”.

5. Umíva na nde rejái chénere'a omendáva pópe,juru he'ẽme nde reityséva.

6. Che rovetã guive,ama'ẽvo ipa'ũha rupi,

7. ahecha peteĩ mitã rusuhapicha kuéra apytéguihi'aky ha ivyrovéva.

8. Oho ohasa haguãichapeteĩ kuña rógarenonde rupi.

9. Ka'aru etéma hína,kuarahy oike ha pyhare ho'ávo.

10. Peichaháguinte,pe kuña osẽ ha ohape joko.Heko vaívaicha oñemondeha oikuaa porã pe oipotáva.

11. Kuña otĩ'ỹ,heko roryha iñakãre oikóva,

12. osẽva ha oho oimehápe,mamo aty ohechahápe,oikóva oporoheka.

13. Otĩ'ỹre upe kuñaoity ijyva pe mitã rusúre,ohetũ ha he'i chupe:

14. “Amymbajuka niko joajurã*f**ha oime ógape so'o.

15. Asẽ kuri rohekarohechaséguiha rojuhu.

16. Amoĩma che rupápesavana morotĩ asy,ha hi'ári ahoja ojeguáva

17. pacholi ha opa yvotýpehyakuãvu reíva.

18. Jaha ha ojojyva árioñondive javy'a ko'ẽmba peve.

19. Ndaipóri hína che ména,oho kuri mombyry.

20. Iviru heta ohóvoha ndou jey mo'ãijasy renyhẽ meve.”

21. Péicha ombotavy chupeñe'ẽ kuaápe,omboaguara ha ogueraha.

22. Ohóma katupe mitã rusu hapykuéri,vaka so'orãohoháicha isãre,guasu ho'árõ guáichañuhãme.

23. Ha upépe ojekutuiñoko'ẽmeha ho'a,guyra ho'aháicha ñuhãme,oikuaa'ỹre opataha hekove.

24. Che ra'y,che rendu aipo ramo.Ejapysaka ndéve ha'évare.

25. Ani ne akã vaipeichagua kuñáre,ani reho hapykuéri.

26. Hetápema ha'e ohundi,heta imbaretévapema ojuka.

27. Hógape reho ramomano rape rupi reguata,ha pya'e reguahẽtaumi omanóva ohohápe.