Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Génesis 40 Ñandejara Ñe’e (GDC)

José omyesakã képe guare

1. Pe kuimba'e oitykuáva kaguy Faraónpe ha pe mbuja apoha ruvicha Faraón róga pegua, ombopochy Faraónpe.

2-3. Faraón ipochy eterei ha omoingeka chupe kuéra koty ypytũme, oĩháme José.

4. Upepegua mburuvicha omoĩ Josépe oñangareko haguã hese kuéra.

5. Ohasa rire heta ára, peteĩ pyharépe mokõive ohecha ike pegua ha upéva oipy'apy chupe kuéra.

6. Upe pyhareve oike José hendápe kuéra, ohecha ojepy'apy etereiha hikuái,

7. ha oporandu chupe kuéra:—Mba'ére piko peichaite peve pende rovasy pene ko'ẽvo?

8. He'i hikuái:—Roguereko rohecháva ore képe ha ndaipóri ikatúva he'i oréve mba'épa he'ise upe rohecháva.José he'i chupe kuéra:—Tupã mante oikuaauka kuaa képe guare. Pemombe'u chéve mba'épa pehecha ra'e.

9. Upévo pe kaguy tykuaha he'i:—Ahecha che renondépe parral

10. hakã mbohapýva, hoky, ipoty, hi'a ha hi'aju upe parral.

11. Aguereko che pópe Faraón kópa, añami parral'a upe kópape ha ambohasa Faraónpe.

12. José he'i chupe:—He'ise kóva: Mbohapy hakã, mbohapy ára.

13. Mbohapy ára haguépe Faraón imandu'áta nde rehe ha nemoĩ jeýta reitykua haguã chupe kaguy ikópape, rejapo haguéicha ymave.

14. Ne mandu'áke che rehe oho porã vove ndéve, ha eñe'ẽ che rehe Faraónpe che renohẽ haguã ko'águi.

15. Ajereru niko hebréo retãgui mbaretépe ha ápe ndajapói mba'eve ivaíva aime haguã koty ypytũme.

16. Mbuja apoha ruvicha, ohechávo iporã hague hapichápe upe ohecha vaekue iképe, omombe'u avei Josépe iképe guare, ha he'i chupe:—Che katu ahecha agueraha ramo mbohapy ajaka mbuja che akã ári.

17. Pe ajaka yvate guápe oĩ opaichagua hi'upyrã Faraónpe guarã, ha umívagui guyra kuéra oñapi'ũ.

18. José he'i chupe:—Nde képe guare, he'ise kóva: Mbohapy ajaka, mbohapy ára.

19. Mbohapy ára haguépe Faraón nde juvykáta. Ne re'õngue osãingóta yvyrágui ha yryvu kuéra okarúta nde ro'óre.

20. Mbohapy ára haguépe, Faraón ojapo karu guasu hi'ára mbotýre, ha oĩmba upépe mburuvicha kuéra. Opoika kaguy tykuaha ha mbuja apoha ruvichágui ha oguerahauka mburuvicha kuéra renondépe.

21. Kaguy tykuahápe omoĩ jey oitykua haguã chupe ikópa.

22. Mbuja apoha ruvichápe katu ojuvyka, José omyesakã haguéicha.

23. Kaguy tykuaha katu naimandu'avéi José rehe.