Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Génesis 37 Ñandejara Ñe’e (GDC)

1. Jacob opyta Canaánpe, oiko haguépe itúva.

2. Jacob rogagua kuéra rekovekue kóicha vaekue:José oguereko 17 áño ha oñangareko ovecha ha kavara kuérare itúva kuña kuéra Bilhá ha Zilpá memby kuéra ndive. Peteĩ ára omombe'u itúvape ko'ã ityke'ýra hembiapo vaiha.

José ha ityke'ýra kuéra

3. Jacob ohayhuve Josépe ityke'ýra kuéragui, oikove ypy haguére chupe ituja riréma ha ojapouka chupe peteĩ ao jyva puku.

4. Ityke'ýra kuéra ohechávo itúva ohayhuveha chupe, ndaija'éi hese ha noñe'ẽvéi chupe.

José ohecháva iképe

5. Peteĩ jey José omombe'u ityke'ýra kuérape ohecha vaekue iképe ha ko'ýte ipy'aro hikuái hendive.

6. He'i chupe kuéra:—Pehendumi ko che képe ahecha vaekue:

7. Ñaimemba kokuépe jajokua hína ñande trígo apesã. Peichaháguinte che trígo apesã oñembo'y ha opyta upéicha, pene mba'e kuéra katu omongora joa chupe ha ojayvy henondépe.

8. Ityke'ýra kuéra he'i chupe:—Reimo'ã piko ndetaha ore ruvicha guasu?Ha ko'ýte ipy'a rasyve hendive umi mba'e iképe ohechávare, ha hese kuéra he'ívare.

9. José ohecha jey ikepegua ha omombe'u hyke'y kuérape. He'i chupe kuéra:—Ahecha che képe kuarahy, jasy ha 11 mbyja oñesũ ramo che renondépe.

10. Upéva omombe'u avei itúvape ha itúva oja'o chupe:—Mba'e piko rereko ne akãme rehecha haguã upéicha nde képe? Reimo'ã piko nde sy, nde ryke'y kuéra ha che roñesũtaha ne renondépe?

11. Ityke'ýra kuéra ipy'a rasy eteve hendive, itúva katu ojepy'a mongeta ko'ã mba'ére.

Josépe ojukase ityke'ýra kuéra

12. José ryke'y kuéra oho Siquem gotyo itúva ovecha kuéra reheve.

13. Jacob he'i Josépe:—Eju torojokuái.José he'i:—Aháma taita.

14. Túva he'i chupe:—Nde ryke'y kuéra oiméne Siquémpe ijovecha kuéra reheve. Tereho ehecha mba'éichapa oiko ha eju jey emombe'u chéve.José osẽ Hebróngui ha oguahẽ Siquémpe.

15. Peteĩ karai ohecha José ojereha oikóvo upe rupi ha oporandu chupe:—Mba'e piko reheka?

16. José he'i chupe:—Aheka che ryke'y kuérape. Nderehechái mba'épa?

17. Upe karai he'i chupe:—Ahendu oho hague Dotán gotyo.José oho ohekávo, ha ojuhu chupe kuéra Dotánpe.

18. Ha'e kuéra ohecha chupe mombyry guive. Oguahẽ mboyve, oñemoĩ hikuái peteĩ ñe'ẽme ojuka haguã chupe,

19. ha he'i hikuái ojupe:—Péina pépe ou hína ku ohecháva iképe heta mba'e.

20. Jajukána, jaity peteĩ ykua ipypukúvape ha ja'e hese tymba ñarõ ho'u hague chupe; jahecha mba'épa oiko umi mba'e ohecha vaekue iképegui.

21. Rubén ndoipotái ojejuka ityvýra ha he'i:—Natekotevẽi jajuka.

22. Jaitýnte ko ñu mbytépegua ykuápe.He'i upéicha, upéi oguenohẽ haguã upégui ha ogueraha jey itúvape.

José ojereraha Egíptope

23. Oguahẽvo José, ityke'ýra kuéra oipe'a chugui ijao jyva puku,

24. ha oity chupe peteĩ ykua pypukúpe.

25. Okaru aja hikuái, ohecha sapy'a Ismaelgua kuéra oúva Galaádgui. Ogueroja hikuái Egíptope ikaméllo apére mangaisy ha mba'e ryakuãita.

26. Ha Judá he'i ityvýra kuérape:—Maerãpa jajukáta ñande ryvýpe ha upéi ñañeha'ãta ñamokañy ojekuaa'ỹ haguã ñande jajuka hague chupe?

27. Jajuka rangue, ñame'ẽ umi Ismael ñemoñarépe, ha ha'e kuéra tome'ẽ ñandéve hepykue. Upéicha nañamongy'a mo'ãi ñande po huguýre. Ñande ryvy niko.Opavavépe iporã upéva.

28. Ohasávo upe rupi umi ñemuhára Madiangua, ityke'ýra kuéra oguenohẽ Josépe ykuágui ha ome'ẽ chupe kuéra 20 pláta pehẽnguére. Madiangua ogueraha Josépe, Egíptope.

29. Rubén oho ra'e upe ykuápe ha ohecha José ndaipóri veimaha. Omondoro ijao ñembyasýgui,

30. oho jey ityvýra kuéra rendápe ha he'i:—Ndaipóri niko pe ykuápe upe mitã rusu! Mba'e piko che ajapóta ko'ágã?

31. Ojuka hikuái peteĩ kavara ra'y ha omona huguykue José aóre.

32. Upéi oguerahauka itúvape ha he'ika chupe: “Kóva rojuhu kuri. Ndaha'éipa nde ra'y ao”?

33. Ohechávo upe ao Jacob he'i: “Ha'e che ra'y José aokue. Ojukáne ra'e chupe tymba ñarõ ha ho'u.”

34. Jacob omondoro ijao ñembyasýgui, oñemonde ao vosakuépe, ha are oiko péicha ombyasýgui ita'ýra mano.

35. Ita'ýra ha itajýra kuéra oñeha'ã ombopy'a guapy chupe. Ha'e katu ndoikuaaséi mba'eve ha he'i:—Amondéne ao hũ che ra'ýre, amano meve.Ha oguerojahe'o chupe.

36. Upe aja, ñemuhára Madián pegua ogueraha José Egíptope. Upépe ome'ẽ hepýre hembiguairã Potífarpe, Faraón róga rerekua ha hembiguái kuéra ruvicha.