Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Génesis 34 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Siquem orãirõ Dínape

1. Peteĩ jey Dina, Jacob rajy Lea memby, osẽ ohechávo kuña kuéra Siquem pegua.

2. Ha Siquem, Hamor hevéo ra'y, mburuvicha upepegua, ohecha chupe ha ogueraha orãirõ.

3. Upéi iñakã raku Dina rehe, ha ohayhúgui oñeha'ã ojehayhuka chupe.

4. Siquem he'i itúva Hamórpe oipotaha upe kuñataĩ hembirekorã.

5. Jacob oikuaa Siquem orãirõ hague itajýra Dínape, oñangareko aja ita'ýra kuéra ñúme ijovecháre. Upévare mba'eve ndojapói ha'e kuéra ou peve.

Ñemongeta ñe'ẽ me'ẽre Siquem pegua ndive

6. Hamor, Siquem ru, oho Jacob rendápe, oñemongeta haguã hendive.

7. Jacob ra'y kuéra oúvo ñúgui ohendu upe oikóva. Ha ipochy eterei Siquem ndive ojapo'i haguére Israel guápe orãirõvo iteindýrape.

8. Hamor he'i chupe kuéra:—Che ra'y Siquem ohayhu eterei pene reindýpe, ha aipota peme'ẽ chupe hembirekorã.

9. Jaikóna ojuehe guáva ramo, upéicha ore romendáta pende rajýre ha peẽ ore rajýre.

10. Upéicha ikatúta peẽ pepyta ore retãme, peikóta peikosehápe, peñemúta ore ndive ha perekóta ápe pende yvy tee.

11. Siquem he'i Dina ru ha ikyvy kuérape:—Peme'ẽna chéve Dina ha ame'ẽta peẽme peipotáva guive.

12. Pejerure chéve hese peipotáva ha pejerure ramo jepe hetave oñeme'ẽvagui menda repy ramo, ame'ẽtante avei peẽme.

13. Jacob ra'y kuéra oha'ã po karẽme Hamor ha ita'ýra Siquémpe. Oñe'ẽ hikuái iteindýra Dina rãirõharépe,

14. ha he'i chupe:—Ore ndaikatúi rome'ẽ ore reindy peteĩ ojeapi'o'ỹvape. Upéva hína ñemotĩ oréve guarã.

15. Rome'ẽta peẽme pejapo ramo oréicha, pembyapi'ouka pene kuimba'e kuéra.

16. Upéicha ramo peẽ pemendáta ore rajy ha ore pende rajýre, jaikóta ojoapytépe ha ha'éta oñohetãgua.

17. Ndojejapói ramo kóicha katu, roguerahátante ore reindy ha roho.

18. Hamor ha ita'ýra Siquémpe iporã ko'ã ñe'ẽ.

19. Upe karia'y pya'e voi ojeapi'ouka, ohayhúgui Jacob rajýpe. Ha'e niko upe ojejapovéva mba'e ramo itúva rógape. Upévare oho hendive

20. táva rokẽme oñembyatyhápe jepi, ha oñe'ẽ mayma hetã guápe.

21. He'i chupe kuéra kóicha:—Ko'ã kuimba'e ou ñande apytépe oiko haguã ko'ápe py'a guapýpe. Topyta hikuái ñane retãme ha toiko oikosehápe. Ñane retã niko tuicha ha hembypa upe yvy chupe kuéra guarã avei. Tajarereko itajýra kuéra ñane rembirekorã ramo ha ñame'ẽ avei chupe kuéra ñande rajy hembirekorã.

22. Peteĩ mba'énte ha'e kuéra ojerure oñemopeteĩ haguã ñane ndive. Ha'e kuéra kuimba'e ojeapi'óva, ha oipota ñande avei jajeapi'ouka ha'e kuéraicha.

23. Péicharõ opa mba'e ha'e kuéra oguerekóva ha hymba kuéra ñane mba'éta. Ñañemoĩ katu peteĩ ñe'ẽme hendive kuéra, ha topyta hikuái ñane ndive.

24. Opavave osẽva táva rokẽ rupi ha ohendúva Siquem, Hamor ra'ýpe, ojeapi'ouka.

Simeón ha Leví ojuka kuimba'e kuéra Siquem guápe

25. Mbohapy ára haguépe kuimba'e kuéra ikangypa gueteri jeapi'okuégui. Upérõ mokõi Jacob ra'y, Simeón ha Leví, Dina kyvy kuéra, oike kirirĩháme, kyse puku ipópe ha ojukapaite kuimba'e oĩva guive upe távape.

26. Ojuka avei Hamor ha ita'ýra Siquémpe. Upéi oguenohẽ Dínape Siquem rógagui ha oje'ói hikuái.

27. Oguahẽ hapykuéri ambue Jacob ra'y kuéra ha, ohasávo umi te'õngue ári, omondapaite upe táva heindy oñerãirõ haguépe.

28. Ogueraha hikuái ovecha, vaka, vúrro ha mymba ojuhúva guive távape ha ñúme.

29. Óga kuéragui omonda opa mba'e. Mitã ha kuña kuéra katu ogueraha hembiguairã.

30. Jacob he'i Simeón ha Levípe:—Che moĩ vai eterei peẽ. Ko'a pegua cananéo ha ferezéo kuéra ipochýta che ndive. Oñomoirũta opu'ã haguã che rehe, ha ñane mbovy etereígui ñande jukapáta.

31. Ha'e kuéra katu he'i:—Ore nga'u piko rohejáta ore reindy ojeguereko kuña reko vai ramo!