Capítulos

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Esdras 5 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Tupao ñemopu'ã

1. Ageo ha Idó ra'y, Zacarías, maranduhára mokõi, oikuaauka umi judíope oikóva Judá ha Jerusalénpe ñe'ẽ Ñandejára, Israel Tupã ome'ẽva chupe kuéra.

2. Zorobabel, Salatiel ra'y ha Josué, Josadac ra'y oñepyrũ jey omba'apo Tupã tupao rehe oĩva Jerusalénpe. Tupã maranduhára mokõi oĩ hendive kuéra ha ijypýpe omokyre'ỹvo chupe kuéra.

3-4. Umíva umi árape oñemboja hendápe kuéra Tatenai, mburuvicha pe yvy pegua oĩva kuarahy reike gotyo Éufrates ysyrýgui. Hendive ou Setar-Boznai ha ambue mburuvicha kuéra. Ko'ãva he'i umi Jerusalén guápe:—Mávapa he'i raka'e peẽme pemopu'ã jey haguã ko tupao ha pemoĩ haguã yvyra pejaho'i haguã? Mba'éicha héra umi omopu'ã jeýva hína ko tupao?

5. Tupã katu oñangareko umi judíope omyakãva. Tatenai ndojokoukái pe tupao ñemopu'ã oikuaauka aja Daríope pe ojehúva ha oha'arõ aja Darío ñe'ẽ.

6. Pe kuatia oguerahaukáva Tatenai, mburuvicha pe yvy pegua oĩva kuarahy reike gotyo Éufrates ysyrýgui ha Setar-Boznai, ha ambue mburuvicha kuéra pe yvy pegua.

7-8. Pe kuatia he'i kóicha:“Ndéve Darío, ore ruvicha guasu romoguahẽ ore maitei. Roikuaauka ndéve, ore ruvicha, roho hague Judá retãme rohechávo Tupã tupao. Rotopa omopu'ã pyahuha hikuái pe tupao. Ita guasu oñekytĩmbyre oiporu hikuái ha umi ogyke katu ojaho'i hikuái yvyrápe. Pya'e omba'apo hikuái ha hembiapo kuéra iporã.

9. Roporandu chupe kuéra mávapa he'i raka'e chupe kuéra omopu'ã ha ojaho'i haguã pe tupao.

10. Roporandu avei chupe kuéra mba'éicha héra umi tupao rehe omba'apóva, ikatu haguãicha roikuaauka ndéve. Péina roguerahauka ndéve umi chupe kuéra omyakãva réra.

11. Ha'e kuéra katu he'i oréve kóicha: ‘Ore ningo Tupã yvága ha yvy pegua rembiguái. Romopu'ã jey hína itupao ápe voi, omopu'ãuka haguépe yma Israel ruvicha guasu peteĩ.

12. Ore ypykue katu ombopochy vaekue Tupã yvágape guápe ha ha'e omoĩ chupe kuéra Nabucodonosor, Babilonia ruvicha guasu, pópe. Nabucodonosor ningo caldéo vaekue. Ha'e ohundi vaekue ko tupao ha oguerahapa ore ypykuépe Babilóniape.

13. Pe rire, 1 áño Ciro ojupi haguépe Babilonia ruvicha guasúrõ, ha'e he'i vaekue oñemopu'ã jey haguã Tupã tupao.

14. He'i avei oréve hikuái, Ciro oguenohẽka hague umi tembiporu óro ha pláta Nabucodonosor ogueraha vaekue Tupã tupaógui ha omoĩ Babilonia tupaópe ha ome'ẽka hague peteĩ kuimba'épe hérava Sesbasar. Chupe omoĩ mburuvicha ramo ápe,

15. ha ndaje he'i raka'e chupe: ‘Eraha ko'ã tembiporu ha tereho Jerusalénpe ha emopu'ã Tupã tupao pe opu'ã ypy haguépe.’

16. Ou vaekue ko Sesbasar ha omboguapy vaekue ita ikatu haguãicha oñemopu'ã Tupã tupao. Pe guive ko'ágã peve oñemba'apo gueteri hese ha ne'ĩra gueteri opa.

17. Ndéve oĩ porã ramo, ore ruvicha, tojeheka Babilóniape mburuvicha guasu kuatia kuéra apytépe ojehecha haguã añetépa raka'e mburuvicha guasu Ciro he'i hague oñemopu'ã haguã Tupãme tupao Jerusalénpe. Ko'ã mba'e ojejapopa rire, eikuaauka oréve mba'épa reipota rojapo.”