Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

2 Crónicas 36 Ñandejara Ñe’e (GDC)

Joacaz oisãmbyhy

1. Umi tetãgua ogueraha upémarõ Joacaz, Josías ra'ýpe, ha omoĩ chupe mburuvicha guasúrõ Jerusalénpe itúva rendaguépe.

2. Joacaz oguereko 23 áño oñepyrũrõ oisãmbyhy, ha oisãmbyhy Jerusalénpe 90 ára.

3. Egipto ruvicha guasu oipe'a chupe iguapyhágui Jerusalénpe ha he'i upe tetã ohepyme'ẽ haguã chupe 3.300 kílo pláta ha 33 kílo óro.

4. Upéi mburuvicha guasu Egiptogua omoĩ Judá ha Jerusalén ruvicha guasúrõ Joacaz ryke'ýpe hérava Eliaquim, ha ombohéra chupe Joaquim, Joacázpe katu ogueraha Egíptope.

Oisãmbyhy Joaquim

5. Joaquim oguereko 25 áño, ha oisãmbyhy Jerusalénpe 11 áño. Hembiapo katu ivai Tupã Ijára renondépe.

6. Babilonia ruvicha guasu Nabucodonosor, ondyry hese ha ogueraha Babilóniape ipokuapy.

7. Nabucodonosor ogueraha Babilóniape heta tembiporu tupao pegua ha omoĩ itupaópe.

8. Ambue mba'e Joaquim rekovekue guigua, opa hembiapo ahẽ ha pe ojehu vaekue chupe, Israel ha Judagua ruvicha guasu kuatia kuérape ojehai. Hendaguépe oisãmbyhy ita'ýra Joaquín.

Joaquín ojereraha Babilóniape

9. Joaquín oguereko 18 áño oñepyrũrõ oisãmbyhy, ha oisãmbyhy Jerusalénpe 100 ára. Hembiapo katu ivai Ñandejára renondépe.

10. Áño pyahu ñepyrũme, mburuvicha guasu Nabucodonosor ogueraha chupe Babilóniape, umi tembiporu tupao pegua iporãvéva reheve, ha omoĩ hendaguépe Judá ha Jerusalén ruvicha guasúrõ Sedequíaspe.

Oisãmbyhy Sedequías

11. Sedequías oguereko 21 áño oñepyrũrõ oisãmbyhy, ha oisãmbyhy 11 áño Jerusalénpe.

12. Hembiapo katu ivai Tupã Ijára renondépe. Noñemomirĩri maranduhára*f** Jeremías renondépe oñe'ẽva chupe Ñandejára rérape.

13. Opu'ã avei Nabucodonosor rehe, ome'ẽka vaekue chupe iñe'ẽ Tupã rérape oikotaha iñe'ẽme, ha ndoikuaaséi mba'eve Tupã Israel Járagui.

14. Avei opa Judagua ruvicha, pa'i ha tetãguára, oñemboheko añave, ha oñeme'ẽ umi tetã ambuegua rembiapo ahẽme, omomarã pe tupao Tupã oiporavo vaekue hogarã Jerusalénpe.

15. Tupã itúva kuéra ypykue Jára omondo tapiaite chupe kuéra iñe'ẽ hembiguái kuéra rupi, oiporiahurerekógui hetã guápe ha pe ha'e oikohápe.

16. Ha'e kuéra katu opuka umi Tupã rembiguáire, ndojapói mba'evérõ imomarandu ha oñembohory imaranduhára kuérare. Upérõ Tupã pochy rendy okapu hetãgua rehe ha ndaipóri véima ojokóva chupe.

Jerusalén oñehundi

17. Upérõ Tupã ogueru hi'ári kuéra caldéo kuéra ruvicha guasúpe, ojukáva kysépe mitã rusu kuérape tupaópe voi. Ndoiporiahurerekói avavéicha guápe: mitã rusu, kuñataĩ ha itujávape. Opa umíva Tupã omoĩ ipoguýpe.

18. Opa tembiporu tupao pegua, michĩ ha tuicháva, mba'e repyeta tupao pegua, ha mburuvicha guasu ha hembijokuái kuéra róga pegua, oguerahapaite caldéo kuéra ruvicha guasu Babilóniape.

19. Upéi katu ohapy pe tupao, oity yvýre táva Jerusalén korapy jere yvate, ohapy óga guasu kuéra ha ohundi opa mba'e, oheja'ỹre mba'eve ikatúva ojeporu.

20. Upe rire ogueraha umi ojejuka'ỹ vaekue, ha umívape ha'e ha ita'ýra kuéra oguereko hembiguái ramo, opu'ã meve hendaguépe tetã guasu Persia.

21. Kóva ojehu oiko haguã Ñandejára he'i vaekue maranduhára Jeremías rupi. Upéicha pe yvy opytu'u itapere aja pukukue, ohepyme'ẽmba peve umi pytu'uha ára opytu'u'ỹ haguére, oñemboty peve 70 áño.

Mburuvicha guasu Ciro omondo iñe'ẽ

22. Áño peteĩha Ciro ojupi haguépe Persia ruvicha guasúrõ, ha ojehu haguãicha Ñandejára ñe'ẽ Jeremías omosarambi vaekue, Ñandejára oñatõi Círope omoĩ haguã kuatiápe ha ohenduka haguã hetã tuichakuére kóicha:

23. “Che Ciro, Persia ruvicha guasu kóicha ha'e: Ñandejára, Tupã yvága pegua omoĩmba che pópe opa tetã nguéra oĩva ko yvy apére. Ha'e omoĩ che pópe amopu'ãvo chupe tupao táva Jerusalénpe, opytáva Judá yvýpe. Aipo ramo opa peẽme, Tupã retãgua, tapeho upépe, ha ha'e ta pene pytyvõ.”