Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

1 Samuel 28:15-25 Ñandejara Ñe’e (GDC)

15. Upérõ he'i chupe Samuel:—Maerãpa che myangekói che rerúvo ápe?Saúl he'i chupe:—Ajepy'apy eterei niko! Filistéo kuéra ondyry che rehe ha Ñandejára che reja cheño. Nde'i véima chéve mba'eve maranduhára kuéra, térã kepegua rupi. Upévare rohenói ere haguã chéve mba'épa ajapo vaerã.

16. Samuel he'i chupe:—Mba'ére piko reporandu chéve? Ñandejára niko nde rejáma ha ndaija'evéi nde rehe.

17. Ñandejára ojapóma nde rehe upe he'i vaekue ndéve che rupi. Oipe'a nde hegui upe tetã sã ha ome'ẽ ne irũ Davídpe,

18. nerehendúi haguére Ñandejára ñe'ẽ, ha nderejapói haguére ha'e he'i vaekue: rehundi haguã Amalec guápe. Upévare ko'ágã Ñandejára ojapo péicha nde rehe.

19. Upéva ári, Ñandejára ne me'ẽta nde ha Israel guápe filistéo pópe ha ko'ẽrõ nde ha nde ra'y kuéra peimétama che ndive. Tupã ome'ẽta avei filistéo pópe Israelgua rekoha.

20. Peichahágui Saúl ho'a yvýre ha opyta ojepyso ipukukue. Oñemondýi etereígui pe Samuel he'ívare, ipy'a mano. Hi'arive ndo'úi ra'e mba'eve upe árape ha pe pyharépe.

21. Pe kuña ohechávo Saúl ikangypaiteha, oñemboja hendápe ha he'i chupe:—Che, ne rembiguái, ajapo kuri rejerure vaekue ha amoĩ che rekove ajapóvo upe reipotáva.

22. Ko'ágã ajerure ndéve rejapo haguã ko ha'éva: amoĩta ndéve ne rembi'urã reñemokyre'ỹ ha repu'ã haguã reho jey nde rapére.

23. Saúl katu ndokaruséi. Pe kuña ha mburuvicha kuéra ojerure asýgui chupe, ipahápe hetia'emive, opu'ã oguapy tupápe ha he'i okarutaha.

24. Upe aja pe kuña ojuka peteĩ tóro ra'y kyra oguerekóva. Upéi ombojehe'a trígo ku'i ha ojapo mbujape oñembovu'ỹva.

25. Umíva ogueraha Saúl ha mburuvicha kuérape. Ha'e kuéra okaru rire osẽ oho upe pyharépe voi.

Leer capítulo completo 1 Samuel 28