Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Tiomna Nua

Marcas 1 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

1. Tosach shoiscéal Íosa Críost, mac Dé.

2. Mar atá scríofa ag Ísáia an fáidh,“Féach, cuirim romhat mo theachtaire a ullmhós do shlí;

3. glór an té atá ag fógairt san fhásach:Réitígí slí an Tiarna,déanaigí a chosán díreach—”

4. Thug Eoin Baiste é féin le taispeáint san fhásach, agus é ag seanmóireacht bhaiste an aithreachais le maithiúnas na bpeacaí a fháil.

5. Agus chuaigh a raibh i dtír Iúdaea agus muintir uile Iarúsailéim amach chuige; agus rinne sé a mbaisteadh in abhainn an Iornáin, agus iad ag admháil a bpeacaí.

6. Agus ba é an t‑éadach a bhíodh ar Eoin rón camaill, agus crios leathair faoina chom, agus ba lócaistí agus mil na mbeach fiáin ba bhia dó.

7. Agus d'fhógair sé an chaint seo, “Tá duine le teacht i mo dhiaidhse níos cumhachtaí ná mise, duine nach fiú mé cromadh síos le hiallacha a bhróg a scaoileadh.

8. Tá mise tar éis bhur mbais­teadh le huisce; ach déanfaidh seisean bhur mbaisteadh leis an Spiorad Naomh.”

9. Ba sna laethanta úd a tháinig Íosa as Nasair na Galailí agus bhaist Eoin san Iornán é.

10. Agus chonaic sé, agus é ag teacht aníos as an uisce, na spéartha ar oscailt agus an Spiorad ag tuirlingt air i riocht coilm;

11. agus tháinig an glór as spéartha neimhe, “Is tú mo Mhac ionúin, is ionat atá mo mhór-aoibhneas.”

12. Thiomáin an Spiorad amach san fhásach é láithreach.

13. Agus chaith sé seal daichead lá ar an bhfásach agus Sátan ag cur cathuithe air; agus é in éineacht leis na beithígh allta; agus rinne na haingil timireacht air.

14. Ansin nuair a gabhadh Eoin, tháinig Íosa go Galailí ag fógairt shoiscéal Dé,

15. á rá, “Tá an tráth ar fáil, agus seo í ríocht Dé i ngar; déanaigí aithreachas, agus creidigí sa soiscéal.”

16. Agus nuair a bhí sé ag siúl ar imeall Mhuir Ghalailí, chonaic sé Síomón agus Aindrias deartháir Shíomóin ag cur lín isteach san fharraige, mar ba iascairí iad.

17. Agus dúirt Íosa leo, “Leanaigí mise go ndéana mé iascairí díbh a cheapfas fir.”

18. Agus d'fhág siad a líonta láithreach agus lean siad é.

19. Agus nuair a bhí giota beag eile curtha de, chonaic sé Séamas mac Shebidé agus Eoin a dheartháir agus iad ina mbád ag deisiú na líonta.

20. Agus ghlaoigh sé orthu ar an toirt; agus d'fhág siad a n‑athair Sebidé agus a sheirbhísigh sa bhád agus lean siad é.

21. Agus chuaigh siad isteach go Caparnáum; agus chuaigh seisean láithreach isteach sa tsionagóg ar an tsabóid agus thug sé teagasc.

22. Agus b'iontach leo a theagasc, óir bhí sé mar theagasc ó dhuine a raibh údarás aige, nárbh ionann agus teagasc na scríobhaithe.

23. Agus go díreach bhí ina sionagógsan fear a raibh sprid neamhghlan ann;

24. agus ghlaoigh sí os ard, “Cad chuige a bhfuil tú domsa, a Íosa Nasara? An lenár scriosadh a tháinig tú? Tá a fhios agam cé tú féin, Naomh-neach Dé.”

25. Ach bhagair Íosa uirthi, á rá, “Bí i do thost, agus tar amach as!”

26. Agus réab an sprid neamhghlan é, agus d'éigh sí os ard, agus tháinig sí amach as.

27. Agus bhí uafás orthu uile, gur cheistigh siad a chéile, agus iad á rá, “Cad é seo? Teagasc úrnua! É ag ordú go fiú na spridí neamhghlana go húdarásach, agus iad ag géilleadh dó.”

28. Agus gan mhoill leath a chlú ar fud chríoch Ghalailí mórthimpeall.

29. Agus go díreach ina dhiaidh sin d'fhág sé an tsionagóg, go ndeachaigh isteach i dteach Shíomóin agus Aindriais, agus Séamas agus Eoin ina chuideachta.

30. Agus bhí máthair chéile Shíomóin ina luí tinn agus fiabhras uirthi, agus d'inis siad dó fúithi gan mhoill.

31. Agus tháinig sé, gur rug ar a láimh agus gur thóg aniar í, agus d'imigh an fiabhras aisti; agus rinne sí freastal orthu.

32. An tráthnóna úd, in am dhul faoi na gréine, thug siad chuige na daoine a bhí tinn, nó a raibh deamhain iontu.

33. Agus chruinnigh an chathair uile ag an doras.

34. Agus leigheas sé a lán a raibh gach cineál tinnis orthu, agus dhíbir sé mórán deamhan; agus níor lig sé do na deamhain labhairt, de bhrí go raibh aithne acu air.

35. Agus d'éirigh sé ar maidin, i bhfad roimh bhánú an lae, agus d'imigh sé ag guí ar an uaigneas.

36. Agus d'éirigh Siomón agus an dream a bhí leis dá chuardach,

37. go dtí go bhfuair siad é go ndúirt siad leis, “Tá gach uile dhuine do d'iarraidh.”

38. Agus dúirt seisean leo, “Téimis ar aghaidh go dtí na bailte atá romhainn, go ndéana mé seanmóireacht ansin freisin; óir is leis sin a tháinig mé amach.”

39. Agus chuaigh sé mórthimpeall na Galailí, ag seanmóireacht ina sionagóga agus ag díbirt deamhan as daoine.

40. Níorbh fhada gur tháinig lobhar go dtí é, ag iarraidh d'impí air, agus ag feacadh glún roimhe, agus á rá, “Más maith leat é, is féidir leat mo dhéanamh glan.”

41. Agus ghlac Íosa trua dó, agus shín sé amach a lámh gur chuir sé air í, agus dúirt sé, “Is maith liom é; bí glan.”

42. Agus d'fhág an lobhra é ar an toirt, agus bhí sé glan.

43. Agus thug sé ordaithe dó go dian docht, agus scaoil sé uaidh é ar an bpointe,

44. agus dúirt sé leis; “Seachain gan focal a rá faoi le haon duine beo; ach imigh romhat do do thaispeáint don sagart, agus tabhair an méid atá ordaithe ag Maois ar son do ghlanta, lena dhearbhadh do na daoine.”

45. Ach ní luaithe a bhí sé imithe ná thosaigh sé ar scaoileadh a bhéil agus ag scaipeadh an scéil, sa dóigh nár fhéad Íosa siúl isteach go follasach in aon bhaile, ach é ag fanacht amuigh ar an tuath; agus daoine ag tarraingt air as na ceithre aird.