Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Eóin 6 Bedell An Biobla Naomhtha 1817 (BEDELL)

Caibidil VI

Tar éis a mhirbhuileadh, thairgeadar Criosd a dheanamh ná rí, 26 neach dar leanadar buidhean arson sáth bigh.

1. Na ndiáigh so do chuáidh Iósa tar fairge na Galilé, Thibérias.

2. Agus do lean buidhean mhór é, tré go bhfacadar na chomharthuidhe do rinne sé ar na dáoinibh éugcrúaidhe.

3. Agus do chúaidh Iósa suás ar shlíabh, agus do shuidh sé ann sin maille ré na dheisciobluibh.

4. Agus do bhí an cháisg, féusda na Níudaigheadh, bhfogus.

5. An tan do thóg Iósa a shúile suás, agus do chunnairc sé go dtáinic buidhean mhór chuige, a dubhairt sé ré Philib, Ga háit as a gceinneochamáois arán, do chum go níosaidís so ní?

6. (Achd a dubhairt sé so da theasdtughadhsan: oír do bhí a fhios aige féin créd do dhéunadh sé.)

7. Do fhreagair Philib dhó, Ní lór dhóibh luách dhá chéud phighinn daránuibh, do chum go nglacfadh gach áon aca beagán.

8. A dubhairt áon dá dheisciobluibh, Aindrías, dearbhrathair Shíomoin Peadair ris,

9. Atá búachuill beag áirighe an so agá bhfuilid cúig aráin eórna, agus dá iásg bheaga: achd créud iád sin eidir an uiread so?

10. Agus a dubhairt Iósa, Tábhruidh fá deara do na dáoinibh suidhe síos. Agus do bhí mórán féir ann sa náitsin. Do shuidheadar na dáoine siós, a nuimhir timcheall chúig míle.

11. Agus do ghlac Iósa na haráin; agus ar mbreith buidheachus, do roinn sé ar na deisciobluibh, agus na deisciobail ar na cuibhreannuibh iád; agus mar an ccéudna fós do na hiásgaibh beaga an mhéid dob áill léo.

12. Agus an tan do sásadh iád, a dubhairt sé ré na dheisciobluibh féin, Cruinnighidh an sbruileach do bhí diomarcuigh, do chum nach rachadh éin ní amugha.

13. Ar a nadhbharsin do chruinnigheadar, agus do líonadar dhá chlíabh dhéug do sbrúileach do na cúig haránuibh éorna, do bhí dfuighleach ag an muinntir a dith.

14. Ar a nadhbharsin an tan do chunncadar na dáoine sin, an comhartha do rinne Iósa, a dubhradar, As é so gó fírinneach an fáidh úd do bhí chum teachda air a tsáoghal.

15. Ar a nadhbharsin a nuáir do aithin Iósa go raibh síad air tí theach agus breith air chum ríogh do dhéunamh dhé, dimthigh sé a rís ar a tslíabh na aónar.

16. Agus an tan thaínig an tráthnóna, do chúadar a dheisciobail siós chum na faírrge,

17. Agus ar ndul a luing dhóibh, do chúadar tar fairrge go Capernaúm. Agus do bhí dorchadus ann a nuáirsin, agus nó tháinig Iósa chuca.

18. Agus déirigh an fhairrge ag séideadh do gháoith mhóir.

19. An tan do rinneadar iomramh timcheall a cúig no a deich fichead do sdáidibh, do chunncadar Iósa ag siobhal ar an bhfairrge, agus ag drud ris an luing: agus do ghabh eagla iad.

20. Achd a dubhairt seisean riú, Is misi ata ann; ná bíodh eagla oruibh.

21. Ar a nadhbharsin do ghabhadar chuca é go toileamhail do luing: agus ráinig an lung do láthair don tír ann a rabhadar ag dul.

22. An lá na dhíagh sin, do chunnairc an slúagh do sheas ar an dtáobh thall don fhairrge nach raibh long ar bith eile ann sin, achd a náon long úd ann a ndeachadar a dheisciobailsion, agus nach deachaidh Iósa lé na dheisciobluibh don luing, achd gur imthigheadar a dheisciobail na náonar;

23. Agus tangadar longa beaga eile ó Thibérias láimh ris an áit an ar itheadar an tarán, tar éis an Tighearna bhreith buidheachuis:

24. Ar a nadhbharsin an tan do chunnairc an slúagh nach raibh Iósa, ná a dheisciobail ann sin, do chúadarsan leis a luing, agus tangadar go Capernáum, ag iarruidh Iósa.

25. Agus ar na fhagháil dóibh ar an dtáoibh thall don fhairrge, a dubhradar ris, A Mhaighisdir, gá húair thaínig tú ann so?

26. Do fhreagair Iósa dhóibh agus a dubhairt sé, Go deimhin, demhin a deirim ribh, go niárrtháoi mé, ní tré go bhfacabhair na comharthuidhe, achd tré gur itheabhair na haráin agus gur sásadh sibh.

27. Déunaidh sáothar ní ar son an bhídh théid amugha, achd ar son an bhígh mhaireas chum na beatha síorruidhe, bhéuras Mac an duine dhíbh: óir as é so an té do chomharthaigh Día an Tathair.

28. Ar a nadhbharsin a dubhradar ris, Créud do dhéunum, ionnus go noibréochamáois oibreacha Dé?

29. Do fhreagair Iósa agus a dubhairt sé riúm, Ag so obair Dé, sibhsi do chreideamh ann sa té do chuir sé uádh.

30. Uime sin a dubhradarsan ris, Créud é an comhartha do ní tusa, ionnus go bhfaicfiomáois agus go gcreidfiomáois duit? créud é an obair do ní tú?

31. Ditheadar ar naithrene manna ar an bhfásach; mar atá sgrióbhtha, Tug sé arán ó neamh dhóibh ré na ithe.

32. Ar a nadhbharsin a dubhairt Iósa riú, Go deimhin, deimhin, a deirim ríbh, Nach é Máoise thug an tarán ó neamh dhíbh; achd Mathairsi do bheir dháoibh an tarán firinneach ó neamh.

33. Oír as é arán Dé an té do thuirling ó neamh, agus do bheir beatha do domhan.

34. Ar a nadhbharsin a dubhradar ris, A Thighearna, Tabhuir dhúinne an taránso a gcomhnuidhe.

35. Agus a dubhairt Iósa riú, Is misi arán na beatha: an té thig chugamsa ni bhía ocras go bráth air; agus an té chreideas ionnam ní bhía tart go bráth air.

36. Achd a dubhairt mé ribh, Do chunncabhair mé fós, agus ní chreidtí.

37. Gach ní bheir an Tathair dhamh tiocfaidh sé chugam; agus an té thig chugam ní theilgfe mé amach é.

38. Oír do thuirrling mé ó neamh, ní do chum go ndéanainn mo thoil féin, achd toil an té do chuir uádh mé.

39. Agus as í so toil a Nathar do chuir uáidh mé, nach léigfinn éinní amúgha do nuile ní dá dtug sé dhamh, achd go ndúisgfinn é ann sa lá deigheanach.

40. Agus as í so toil an té do chuir misi uádh, go bhfuighe gach áorr do chí an Mac, agus chreideas ann, an bheatha mharrthanach: agus dúiseóchuidh misi é an lá déigheanach.

41. Ar a nadhbharsin do rinneadar na Iúdaidhe monbhar air, tré go ndubhairt sé, As misi an tarán do thuirrling ó neamh.

42. Agus a dubhradar, An né nach é so Iósa, mac Ióseph, agar ab aithnid dúinne a athair agus a mháthair? ar a nadhbharsin cionnus a déir sé, Do thuirrling mé ó neamh?

43. Ar a nadhbharsin do fhreagair Iósa agus a dubhairt sé riú, Ná déunaidh monbhar eadruibh féin.

44. Ní héidir lé neach ar bith teachd chugamsa, muna dtairrnge an Tathair do chuir uádh mé, é: agus dúiséochuidh misi é ann sa lá deigheanach.

45. Atá sgríobhtha ann sna fáidhibh, Agus béid said uile ar na dteagasg ó Dhía. Ar a nadhbharsin gidh bé neach chluineas, agus fhoghlumas ó Nathair, tig sé chugamsa.

46. Ní hé go bhfacuidh eínneach an Tathair, achd an té atá ó Dhía, ag so an té do chunnairc an Tathair.

47. Go deimhin, deimhin, a deirim ribh, An té chreideas ionnumsa atá an bheatha mharrthanach aige.

48. As misi arán na beatha.

49. Ditheadar bhur naithreachsa manna ar an bhfásach, agus fúaradar bás.

50. Ag so an tarán do thuirling ó neamh, ionnus gidh bé itheas de, nach bhfuigheadh sé bás.

51. Is misi an tarán béo do thuirrling ó neamh: gidh bé iósas don arán so, mairfidh sé go bráth: agus an tarán do bhéura misi úaim as é mféoil féin é, do bhéura mé ar son bheatha an domháin.

52. Ar a nadhbharsin do bhí na Iudaidhe ag tagra ré chéile, ag rádh, Cionnas as éidir leis an bhfearso a fhéoil do thabhairt dúinn ré na ithé?

53. Ar a nadhbharsin a dubhairt Iósa riú, Go deimhin, deimhin, a deirim ribh, Muna nithí féoil Mhic an duine, agus muná nibhthí a fhuil, ní bhfuil beatha aguibh íonnuíbh féin.

54. An té itheas mféoilsi, agus ibheas mfuil, atá an bheatha mharrthanach aige: agus dúiseóchaidh misi é ann sa lá deigheanach.

55. Oír as bíadh go fírinneach mféoilsi, agus as deoch go fírinneach mfuil.

56. Gidh bé itheas mféoil, agus ibheas mfuil, comhnuighidh sé ionnamsa, agus misi ann san.

57. Mar do chuir an Táthair béo misi uádh, agus mhairimsi trés a Nathair: as mar sin fós gidh bé itheas misi, mairfidh sé fós thríom.

58. Ag so an tarán do thuirrling ó neamh: ní mar ditheadar bhur naithresi an manna, agus fuáradár bás: an té itheas an tarán so mairfidh sé go bráth.

59. A dubhairt sé na neithesi ann sa tsionagóg, an tan do theagaisg sé a Gcapernáum.

60. Ar a nadbharsin, ar na gcloisdin so, do mhórán dá dheisciobluibhsion, a dubhradar, As crúaidh an comhrádh so; cía lér ab éidir éisdeachd ris?

61. Agus ar na aithne Díosa ann féin go rabhadar a dheisciobail ag monbhar uime so, a dubhairt sé riú, An ttugann so oilbhéim dhíbh?

62. Cread cheana má chíthí Mac an duine ag dul suás ann sa naít a raibh sé ar tús?

63. As é an spiorad bheódhaigheas; ní bhfuil tarbha ar bith sa bhfeóil: na bhríathra labhruimsi ribh, is spiorad, agus as beatha iád.

64. Achd atáid dream dhíbhsi nach ccreideann. Oír do aithin Iósa ó thus cía hiád an dream nar chreid, agus cía bhí chum a bhraithte.

65. Agus a dubhairt sé, Is ar a nadhbharsin a dubhairt mé ribh, nach éidir lé háoinneach teachd chugamsa, muna raibh sé ar na thabhairt dó ó Mathair.

66. O sin amach do chúadar mórán dá dheisciobluibh tar a nais, agus níor shíobhladar ní sa mhó leis.

67. Ar a nadhbharsin a dubhairt Iósa ris an dá fheardhéug, A nail libhsi leis imtheachd?

68. Ann sin do fhreagair Síomon Peadar é, A Thighearna, cía chuige a rachamáois? as agadsa ataíd bríathra na beatha marrthanuighe.

69. Agus créidmídne agus atá a fhios aguinn gur tusa Críosd, Mac Dé bhí.

70. Do fhreagair Iósa dhóibh, An é nar thoghasa sibhsi an dá fhear dhéug, agus atá fear agaibh na dhíabhal?

71. Achd is ar Iúdas Iscariót mhac Siomoín do labhair sé: oír do bhí fáoi so eision do bhrath, ar mbeith na áon don dá fhear dhéug dhó.